Vaše vízie premeníme na realitu

 

+421 33 290 12 21

 

info@visions.cc

umenu-aktuality

Aktuality

Integrácia primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti

Kód: IROP-PO2-SC212-PZ-2019-13

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Termín uzávierky: (31.12.2019) / uzatvorený

Oprávnený žiadateľ:
• subjekty verejnej správy
• neziskové organizácie

Oprávnené aktivity:
A. výstavba nových budov
B. modernizácia a rekonštrukcia existujúcich budov
C. prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov
D. zabezpečenie materiálno – technického vybavenia
E. dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia
F. budovanie a modernizácia IKT infraštruktúry vrátane vybavenia vysokorýchlostným internetovým pripojením a nákupu softvérového vybavenia
G. budovanie bezbariérových prístupov
H. opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov
Oprávnené typy aktivít D. až G. musia byť v kombinácii s oprávneným typom aktivity A. alebo B. alebo C.
V prípade, že žiadateľ prijíma opatrenia zamerané na energetickú hospodárnosť budov, vyberá si aj typ aktivity H., ktorá priamo súvisí s aktivitami B. a C.
Zároveň sú oprávnené aj výdavky na informovanie a komunikáciu spojené s realizáciou projektu.

Oprávnené miesto realizácie:
PZ a následne ŽoNFP môže predložiť iba žiadateľ, ktorý je uvedený v príslušnom zozname oprávnených spádových oblastí v kategórii menej rozvinutého regiónu platného pre:
- typ projektu „A“ s lokálnym vplyvom – príloha č. V 05-A,
- typ projektu „B“ s uplatnením schémy štátnej pomoci – príloha č. V 05-B.