Vaše vízie premeníme na realitu

 

+421 33 290 12 21

 

info@visions.cc

umenu-aktuality

Aktuality

Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla

Kód: OPKZP-PO4-SC451-2019-57

Operačný program: Kvalita životného prostredia

Termín uzávierky: 31.01.2020 (1. kolo), 30.04.2020 (2. kolo), v intervale 3 mesiacov (3. - n. - kolo)

Oprávnený žiadateľ:
• Mikropodnik
• MSP
• Veľký podnik

Oprávnené aktivity:
A. Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla:
• projekt musí byť realizovaný v rámci existujúcich systémov centralizovaného zásobovania teplom a súčasne
• existujúce systémy CZT budú na základe pomoci z poskytnutého NFP po realizácii projektov energeticky účinnejšie ako pred realizáciou projektu a súčasne
• pri ktorých bude energetickým auditom identifikované, že realizáciou projektu dôjde k zníženiu primárnej energetickej spotreby pri pokrývaní dopytu po využiteľnom teple.

Oprávnené miesto realizácie:
Trnavský samosprávny kraj, Nitriansky samosprávny kraj, Trenčiansky samosprávny kraj, Žilinský samosprávny kraj, Banskobystrický samosprávny kraj, Košický samosprávny kraj, Prešovský samosprávny kraj.