Vaše vízie premeníme na realitu

 

+421 33 290 12 21

 

info@visions.cc

umenu-aktuality

Aktuality

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov

Kód: OPKZP-PO1-SC111-2019-56

Operačný program: Kvalita životného prostredia

Termín uzávierky: 31.12.2019 (1. kolo), 29.02.2020 (2. kolo), v intervale 2 mesiacov (3. - n. - kolo)

Oprávnený žiadateľ:
• samospráva
• neziskový sektor

Oprávnené aktivity:
B. Príprava na opätovné použitie a zhodnocovanie so zameraním na recykláciu nie nebezpečných odpadov, vrátane podpory systémov triedeného zberu komunálnych odpadov a podpory predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov.

Oprávnené miesto realizácie:
Celé územie Slovenskej republiky.