Vaše vízie premeníme na realitu

 

+421 33 290 12 21

 

info@visions.cc

umenu-aktuality

Aktuality

Náhrada zastaraných spaľovacích zariadení v domácnostiach za nízkoemisné (s výnimkou OZE)

Kód: OPKZP-PO1-SC141-2019-55

Operačný program: Kvalita životného prostredia

Termín uzávierky: 30.11.2019 (1. kolo), 31.01.2020 (2. kolo), v intervale 2 mesiacov (3. - n. - kolo)

Oprávnený žiadateľ:
• subjekty ústrednej správy
• subjekty územnej samosprávy

Oprávnenosť užívateľa:
• FO, ktorá je vlastníkom rodinného domu alebo bytu
• FO, ktoré sú bezpodielovými spoluvlastníkmi rodinného domu alebo bytu
• FO alebo fyzické osoby, ktoré sú podielovými spoluvlastníkmi rodinného domu alebo bytu a ktorí sú oprávnení rozhodovať o hospodárení so spoločnou vecou podľa väčšiny ich podielov
• spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome
• vlastníci bytov v bytovom dome zastúpení správcom bytového domu, s ktorým majú vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome uzavretú zmluvu o výkone správy,
ktorí budú realizovať opatrenia zamerané na zníženie emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia prostredníctvom náhrady zastaraných spaľovacích zariadení.

Oprávnené aktivity:
A. Technologické a technické opatrenia na redukciu emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia realizované na zdrojoch znečisťovania ovzdušia, najmä za účelom plnenia požiadaviek smernice o národných emisných stropoch a/alebo smernice o kvalite okolitého ovzdušia a čistejšom ovzduší v Európe.
Hlavná aktivita: Náhrada zastaraných spaľovacích zariadení v domácnostiach.

Oprávnené miesto realizácie:
V prípade právnej formy žiadateľa VÚC je oprávneným miestom realizácie projektu výlučne územie VÚC.
V prípade právnej formy žiadateľa inej ako VÚC je oprávneným miestom realizácie projektu celé územie Slovenskej republiky.