Vaše vízie premeníme na realitu

 

+421 33 290 12 21

 

info@visions.cc

umenu-aktuality

Aktuality

Obnovme si svoj dom 2020 – podprogram 1.6 (dotácia)

Kód: -

Operačný program: -

Termín uzávierky: (08.11.2019, vrátane) / uzatvorený

Oprávnený žiadateľ:
Žiadateľom o poskytnutie dotácie môže byť subjekt podľa § 3 ods. 1 zákona.
Zároveň sú za oprávnených žiadateľov považované subjekty v zmysle definície oprávnených žiadateľov, ktorí nevykonávajú hospodársku činnosť v predmetnej nehnuteľnosti, tzn. neprenajímajú viac ako 20% z plochy, alebo 20 % z celkového času na komerčné aktivity. Príjem zo vstupného ktorý nepokrýva celé náklady prevádzky nehnuteľnosti tiež nie je považovaný za vykonávanie hospodárskej činnosti.
Dotáciu na obnovu národnej kultúrnej pamiatky možno poskytnúť žiadateľovi, ktorý je jej vlastníkom alebo správcom.
Na obnovu národnej kultúrnej pamiatky, ktorou je bytový dom, môže žiadosť podať len vlastník bytového domu, vlastník bytu ktorý je splnomocnený ostatnými vlastníkmi bytov alebo právnická osoba podľa §6 ods. 1, § 7 ods. 1 a § 8 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.

Oprávnené aktivity:
* podprogram 1.6 Komplexná rekonštrukcia národných kultúrnych pamiatok s prioritou ochrany a obnovy