Vaše vízie premeníme na realitu

 

+421 33 290 12 21

 

info@visions.cc

umenu-aktuality

Aktuality

Obnovme si svoj dom 2020 (dotácia)

Kód: -

Operačný program: -

Termín uzávierky: (08.11.2019, vrátane) / uzatvorený

Oprávnený žiadateľ:
Žiadateľom o poskytnutie dotácie v podprogramoch 1.1, 1.2 a 1.3, 1.4 môže byť subjekt podľa § 3 ods. 1 zákona.
V podprograme 1.5 je oprávneným žiadateľom len mesto Martin.
Dotáciu na obnovu národnej kultúrnej pamiatky možno poskytnúť žiadateľovi, ktorý je jej vlastníkom alebo správcom

Oprávnené aktivity:
* podprogram 1.1 Obnova kultúrnych pamiatok
* podprogram 1.2 Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva
* podprogram 1.3 Aktivity kultúrnej politiky a edičnej činnosti v oblasti ochrany pamiatkového fondu
* podprogram 1.4 Obnova historických parkov a architektonických areálov v kritickom stavebno-technickom stave
* podprogram 1.5 Národný cintorín v Martine