Vaše vízie premeníme na realitu

 

+421 33 290 12 21

 

info@visions.cc

umenu-aktuality

Aktuality

Digitálna inklúzia

Kód: OPII-2019/7/9-DOP

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra

Termín uzávierky: neurčený (www.vicepremier.gov.sk)

Oprávnený žiadateľ:
• samospráva
• štátna správa
• akademický sektor

Oprávnené aktivity:
Aktivita H1 - Rozvoj digitálnych zručností, zjednodušeného prístupu k internetu a k informáciám a službám VS ako aj rozvoj participácie na digitálnom trhu pre znevýhodnené skupiny
Aktivita I - Zavedenie nástrojov pre podporu asistovaného života a telemedicíny

Oprávnené územie:
Pre aktivitu H1 - Rozvoj digitálnych zručností, zjednodušeného prístupu k internetu a k informáciám a službám VS ako aj rozvoj participácie na digitálnom trhu pre znevýhodnené skupiny - je oprávneným miestom realizácie projektu celé územie SR.
Pre aktivitu I - Zavedenie nástrojov pre podporu asistovaného života a telemedicíny - je oprávneným miestom realizácie projektu územie SR mimo BSK.