Vaše vízie premeníme na realitu

 

+421 33 290 12 21

 

info@visions.cc

umenu-aktuality

Aktuality

Lepšie využívanie údajov inštitúciami verejnej správy

Kód: OPII-2019/7/10-DOP

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra

Termín uzávierky: neurčený (www.vicepremier.gov.sk)

Oprávnený žiadateľ:
• samospráva
• štátna správa

Oprávnené aktivity:
Aktivita J - Modernizácia fungovania verejnej správy pri výkone agendy prostredníctvom IKT (relevantné pre oprávnené aktivity OPII),
Aktivita L - Podpora využívania znalostí vo verejnej správe (relevantné pre typ projektu vybraný žiadateľom).

Oprávnené územie:
Oprávneným miestom realizácie aktivít projektu v rámci tejto výzvy je celé územie SR.
Celé územie SR – len žiadatelia organizácie štátnej správy a ostatné subjekty verejnej správy.
Územie SR mimo BSK - obce a VÚC, RPO zriadené obcami a VÚC a ostatné subjekty verejnej správy.