Vaše vízie premeníme na realitu

 

+421 33 290 12 21

 

info@visions.cc

umenu-aktuality

Aktuality

Podpora systémovej verejnej výskumnej infraštruktúry v doméne Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie

Kód: OPVaI-VA/DP/2019/1.1.3-11

Operačný program: Výskum a inovácie

Termín uzávierky: (12.12.2019) / uzatvorený

Oprávnený žiadateľ:
• štátny sektor (Slovenská akadémia vied)
• sektor verejných výskumných inštitúcií (verejné výskumné inštitúcie)
• sektor vysokých škôl (verejné vysoké školy)
Súčasne platí, že jeden žiadateľ môže predložiť iba 1 žiadosť o NFP.

Oprávnený partner:
• štátny sektor (Slovenská akadémia vied a ústredný orgán štátnej správy s úlohou gestora domény Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie a právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj zriadené ústrednými orgánmi štátnej správy)
• sektor verejných výskumných inštitúcií (verejné výskumné inštitúcie)
• sektor vysokých škôl (verejné vysoké školy, štátne vysoké školy a nimi založené právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj)
V rámci tejto výzvy je možné uplatniť inštitút partnerstva, tzn. partnerstvo nie je povinné.
V prípade tejto výzvy sa pod neziskovým sektorom rozumie len verejný sektor.

Oprávnené aktivity:
Modernizácia a ďalší rozvoj infraštruktúry a technologického zázemia výskumných inštitúcií mimo podnikateľského sektora v oblastiach špecializácie Stratégiou výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky.
V rámci vyššie uvedeného typu aktivity je pre túto výzvu oprávnený nasledovný príklad aktivity:
• podpora vysokokvalitných projektov zameraných na integráciu, optimalizáciu, modernizáciu a nevyhnutný rozvoj výskumnej infraštruktúry.

Oprávnené miesto realizácie:
Územie Trnavského, Trenčianskeho, Nitrianskeho, Banskobystrického, Žilinského, Košického a Prešovského kraja (NUTS III).