Vaše vízie premeníme na realitu

 

+421 33 290 12 21

 

info@visions.cc

umenu-aktuality

Aktuality

Vytvorenie a rozvoj partnerstva - Dobré spravovanie a Cezhraničná spolupráca

Kód: GGCBF01

Operačný program: NÓRSKE GRANTY 2014 - 2021

Termín uzávierky: (29.11.2019 o 23:59 hod.) / uzatvorený

Oprávnení žiadatelia:
Všetky PO zriadené na Slovensku alebo v niektorom z prispievateľských štátov sú oprávnené podať žiadosť o príspevok.
Žiadatelia zo Slovenska musia mať aspoň jedného partnera z prispievateľských štátov, ktorý spĺňa vyššie uvedený popis a naopak.
Partnerom sa rozumie právnická osoba aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu, ktorá so žiadateľom zdieľa spoločný ekonomický alebo sociálny cieľ, ktorý bude dosiahnutý realizáciou daného projektu.

Oprávnené aktivity:
Podpora partnerstiev prostredníctvom návštev a stretnutí medzi slovenskými subjektmi a subjektmi z prispievateľských štátov (Nórsko, Island a Lichtenštajnsko) uskutočnenými za účelom spoločnej prípravy žiadosti o projekt, ktorá bude neskôr predložená v rámci Výzvy GGC01 a/alebo Výzvy GGC02 zameraných na podporu inštitucionálnej cezhraničnej spolupráce s Ukrajinou v oblasti dobrej správy vecí verejných, zodpovedných inštitúcií a transparentnosti a zlepšenú integritu a zodpovednosť verejných inštitúcií na Slovensku a na Ukrajine.