Vaše vízie premeníme na realitu

 

+421 33 290 12 21

 

info@visions.cc

umenu-aktuality

Aktuality

Projekt na podporu inštitucionálnej cezhraničnej spolupráce s Ukrajinou

Kód: GGC02

Operačný program: GRANTY EHP 2014 - 2020

Termín uzávierky: 15.01.2020 o 23:59 hod.

Oprávnení žiadatelia:
* akýkoľvek verejný subjekt zriadený ako právnická osoba v SR

Oprávnení partneri:
Povinný partner: Akýkoľvek verejný subjekt zriadený ako právnická osoba na Ukrajine.
Iný partner: Akýkoľvek verejný alebo súkromný, komerčný alebo nekomerčný subjekt, ako aj mimovládne organizácie založené ako právnická osoba buď v Donorských štátoch, prijímateľských štátoch alebo v štáte mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, ktorý má spoločnú hranicu s dotknutým prijímateľským štátom, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená do projektu a efektívne prispievajúca k implementácii projektu.

Oprávnené aktivity:
(a) sieťovanie, výmena, zdieľanie a prenos vedomostí, technológie, skúseností a najlepšej praxe
(b) spoločné semináre, workshopy a školenia organizované slovenskými a ukrajinskými verejnými inštitúciami
(c) stáže uskutočnené medzi slovenskými a ukrajinskými verejnými inštitúciami
(d) vyslania z Ukrajiny na Slovensko
(e) zlepšenie úrovne bilingvizmu na slovenských a ukrajinských verejných inštitúciách
(f) zvyšovanie povedomia a budovanie kapacít na slovenských a ukrajinských verejných inštitúciách,
(g) spoločné stratégie verejných inštitúcií na Slovensku a Ukrajine za podmienky, že aspoň jedna pilotná časť spoločnej stratégie je implementovaná v rámci projektu,
(h) aktivity na zvyšovanie povedomia a aktivity zamerané a vhodnú komunikáciu o ambíciách a dosiahnutých výsledkoch projektu smerujúce k širokej verejnosti
(i) sieťovanie medzi verejným sektorom a mimovládnym/súkromným sektorom za účelom zlepšenia miestnej situácie