Vaše vízie premeníme na realitu

 

+421 33 290 12 21

 

info@visions.cc

umenu-aktuality

Aktuality

Podpora organizácií pracujúcich v oblasti rovnosti medzi ženami a mužmi a rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom

Kód: DGV01

Operačný program: NÓRSKE GRANTY 2014 - 2021

Termín uzávierky: (15. október 2019, 23:59 hod.), 31. marec 2020, 23:59 hod. 30. september 2020, 23:59 hod. 1. február 2021, 23:59 hod.

Oprávnení žiadatelia:
* môže byť akýkoľvek verejný alebo súkromný, komerčný alebo nekomerčný subjekt, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako PO v SR

Oprávnení partneri:
* môže byť akýkoľvek verejný alebo súkromný, komerčný alebo nekomerčný subjekt, ako aj mimovládne organizácie založené ako právnická osoba v Nórsku alebo v prijímateľských štátoch alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra

Oprávnené aktivity:
a) Propagácia participácie žien na rozhodovacom procese (politickom a ekonomickom):
aa) snaha propagovať zastúpenie žien v rozhodovaní a na politickej participácii na všetkých úrovniach rozhodovacieho procesu a vo všetkých životných sférach alebo posunúť sociálne normy a postupy smerom k väčšiemu rešpektovaniu a využívaniu rovnakých práv žien
ab) snaha rozšírenia rovnakých možností pre ženy k prístupu a kontrole ekonomických zdrojov, propagovať udržateľné podnikanie žien, prístup k dôstojnej práci a rovnakej mzde a podieľaní sa na povinnostiach v domácnosti.
b) Boj proti negatívnym stereotypom o ženách a mužoch vo verejnom ako aj v súkromnom živote.
c) Podpora dôstojnosti a telesnej integrity žien a mužov.
d) Poskytovanie cieleného školenia pre školy a učiteľov na tému rovnováha medzi pracovným a súkromným životom.
e) Sieťovanie na účely zvyšovania povedomia o rodovej rovnosti a reagovanie na diskusie týkajúce sa „rodovej ideológie“.

V rámci prvých štyroch oblastí má byť osobitná pozornosť venovaná situácii rómskych žien, a to najmä prostredníctvom spolupráce so školami s vysokým zastúpením študentov a žiakov z rómskeho etnika.

Ďalšie konkrétne príklady oprávnených aktivít sú:
- verejné diskusie, okrúhle stoly, fóra, konferencie a semináre, scitlivovacie aktivity týkajúce sa rovnosti mužov a žien prevažne na lokálnej úrovni,
- kampane zvyšujúce povedomie nasmerované na cieľové skupiny a regióny projektov, realizované prostredníctvom rôznych kanálov,
- predstavenie dobrej praxe, vrátane žien vo vedení,
- spolupráca s médiami na prekonanie negatívnych stereotypov o ženách a mužoch,
- aktivity zamerané na zapojenie miestnej samosprávy a škôl do tejto oblasti,
- podpora a implementácia vzdelávania a školení na všetkých úrovniach vzdelávacieho systému vrátane neformálneho vzdelávania a pod.