Vaše vízie premeníme na realitu

 

+421 33 290 12 21

 

info@visions.cc

umenu-aktuality

Aktuality

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na horizontálnu IKT podporu a centrálnu infraštruktúru pre inštitúcie výskumu a vývoja

Kód: OPVaI-VA/NP/2016/1.1.1-01

Operačný program: Výskum a inovácie

Termín uzávierky: 30. november 2016

Oprávnení žiadatelia / partneri

Oprávneným žiadateľom je CVTI SR ako príspevková organizácia.

Oprávnenosť aktivít realizácie projektu

Hlavné aktivity projektu musia byť vo vecnom súlade s typmi oprávnených aktivít OP VaI, na realizáciu ktorých je toto vyzvanie zamerané a v súlade so štúdiou uskutočniteľnosti. - V rámci špecifického cieľa 1.1.1 Zvýšenie výkonnosti systému VaV prostredníctvom horizontálnej podpory technologického transferu a IKT je oprávnený nasledujúci typ aktivity: Horizontálna IKT podpora a centrálna infraštruktúra pre inštitúcie VaV (pokračujúca aktivita z programového obdobia 2007 – 2013), ktorej vecným obsahom je:
• ďalší rozvoj a modernizácia/rozšírenie aj obsahového zamerania dátového centra VaV;
• experimentálna horizontálna a centrálna podpora IKT, ktorá bude slúžiť na IKT výskum v oblasti aplikácií horizontálnej a centrálnej podpory IKT, bezpečnosti systémov a ďalších súvisiacich tém;
• výpočtové kapacity a vysokovýkonné počítanie v rámci výskumných projektov;
• komplementárna konsolidácia širšieho využitia Slovenskej infraštruktúry pre vysokovýkonné počítanie (ďalej len „SIVVP“) prostredníctvom modernizácie a doplnenie tejto infraštruktúry najmä na úrovni aplikačných a obslužných SW;
• zabezpečenie dostatočného vysokorýchlostného dátového prepojenia medzi výskumnými inštitúciami;
• dobudovanie a ďalší rozvoj integrovaného systému služieb, v rámci ktorého sú jednotlivé aplikácie dátového centra a prístupy k nim zo strany vedeckej komunity manažované;
• podpora vstupu do medzinárodných sietí obdobných inštitúcií, ktoré združujú národné výskumné IKT infraštruktúry.

V rámci uvedeného typu aktivity sú za účelom konsolidácie existujúcej IKT infraštruktúry pre potreby VaV, ktorá existuje v rámci CVTI SR a ostatných štátnych a verejných inštitúcií VaV, podporované nasledovné hlavné aktivity, na ktoré má byť projekt zameraný:
• rozvoj a modernizácia aplikačného programového vybavenia;
• rozvoj a modernizácia IKT pre VaV,
• rozvoj a modernizácia digitalizačného pracoviska, pričom v tomto prípade ide o aktivity na ktoré sa nevzťahujú pravidlá štátnej pomoci.