Vaše vízie premeníme na realitu

 

+421 33 290 12 21

 

info@visions.cc

umenu-aktuality

Aktuality

Podnikanie v kultúre, kultúrne dedičstvo a spolupráca v kultúre

Kód: CLT02

Operačný program: GRANTY EHP 2014 - 2020

Termín uzávierky: (31.12.2019 o 23:59 hod.) / uzatvorený

Oprávnení žiadatelia:
* môže ním byť akýkoľvek subjekt, verejný alebo súkromný, komerčný alebo nekomerčný a mimovládne organizácie založené ako PO v SR, ktorých základná aktivita je v kultúrnom a kreatívnom sektore ako je definované v Nariadení 1295/20134 Európskeho Parlamentu a Výboru ustanovujúceho Program Kreatívna Európa (2014-2020), za predpokladu, že žiadateľ má aspoň 1 povinného partnera.
FO nie sú oprávnené.

Oprávnení partneri:
* môže byť akýkoľvek verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný ako aj mimovládne organizácie založené ako PO v jednom z prispievateľských štátov a ktorých základná aktivita je v kultúrnom a kreatívnom sektore ako je definované v Nariadení 1295/20134 Európskeho Parlamentu a Výboru ustanovujúceho Program Kreatívna Európa (2014- 2020). FO nie sú oprávnené.

Ďalší partner:
* akýkoľvek verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný ako aj mimovládne organizácie založené ako právnické osoby v jednom z prispievateľských5 alebo prijímateľských štátov alebo akákoľvek medzinárodná organizácia alebo jej orgán alebo agentúra.
FO nie sú oprávnené.

Oprávnené aktivity:
a) aktivity umeleckých a kultúrnych centier a priestorov určených na umelecké a kultúrne účely, divadiel, kín, opier, koncertných siení, iných organizácií venujúcich sa živým vystúpeniam, inštitúcií filmového dedičstva alebo ďalších podobných umeleckých a kultúrnych infraštruktúr, organizácií a inštitúcií;
b) umelecké alebo kultúrne podujatia a predstavenia, festivaly, výstavy a iné podobné kultúrne činnosti;
c) kultúrne a umelecké vzdelávacie činnosti, ako aj podpora chápania významu ochrany a podpory rozmanitosti kultúrnych prejavov prostredníctvom vzdelávacích programov a programov zvyšovania verejného povedomia, a to aj pomocou nových technológií;
d) písanie, editovanie, produkcia, distribúcia, digitalizácia a publikovanie hudby a literatúry, vrátane prekladov. 5/11 Navyše, a ak je to nevyhnutné na dosiahnutie cieľov projektu, ďalšie aktivity môžu byť považované za oprávnené a financované v rámci pravidiel pomoci de minimis.

Ďalšie konkrétne príklady aktivít:
- aktivity zamerané na vytvorenie nových umeleckých diel, vrátane tvorivých seminárov a pobytov
- aktivity zamerané na prezentovanie, distribúciu a reflexie umeleckých diel
- aktivity zamerané na rozvoj a zapojenie publika alebo sprostredkovanie tvorby komunikačnej stratégie založenej na poznatkoch o potrebách cieľových skupín
- aktivity zamerané na súčasné sociálne výzvy prostredníctvom umenia
- dodatočné aktivity zamerané na špecifické cieľové skupiny a podporujúce budovanie kapacít medzi umelcami a kultúrnymi organizáciami s dôrazom na zručnosti v oblasti podnikania v kultúre, umeleckých a technických zručností
- aktivity zamerané na publikovanie špeciálnych vydaní umeleckých časopisov a periodík s dôrazom na „nové“ publikum, vrátane ich prezentovania v menej rozvinutých, vzdialených a/alebo inak znevýhodnených geografických oblastiach a komunitách;
- aktivity zamerané na kultúrny manažment v jednotlivých umeleckých oblastiach;
- aktivity zamerané na výskum publika (mapovanie, očakávania, potreby, atď.).