Vaše vízie premeníme na realitu

 

+421 33 290 12 21

 

info@visions.cc

umenu-aktuality

Aktuality

Výzva na predkladanie žiadostí v rámci 2. prioritnej osi Programu

Kód: -

Operačný program: Interreg V-A Poľsko – Slovensko

Termín uzávierky: (16.09.2019) / uzatvorený

Oprávnený žiadateľ:
• územná samospráva a jej organizačné zložky
• organizácie zriaďované štátom, krajom, obcou, mestskou časťou a združením obcí
• Európske zoskupenia územnej spolupráce

Oprávnené aktivity:
Hlavným cieľom realizácie projektov sú aktivity prispievajúce k vytváraniu integrovanej dopravnej siete umožňujúcej rýchlejšiu, oveľa dostupnejšiu dopravu medzi partnerskými krajinami v prihraničnej oblasti, ako aj propagácia spojení vhodných pre životné prostredie so špecifickým zohľadnením multimodálnej dopravy. Tieto aktivity musia byť spojené s prechodom cez hranice a nemôžu sa týkať iba cestovania po oprávnenom území na jednej strane hranice.
Realizácia aktivít musí byť založená na reálnych potrebách identifikovaných v rámci miestnej dopravy. Už vo fáze predloženia žiadosti o finančný príspevok sa bude vyžadovať doplňujúci materiál vyhotovený žiadateľom (napr. vlastné štúdie, sektorové analýzy partnerov zobrazujúce základnú situáciu dopravných prepojení oblasti, v ktorej je plánovaná realizácia projektu). Tento materiál musí byť pripravený za celý projekt a v dvoch jazykových verziách.

Oprávnené miesto realizácie:
Na poľskej strane časť:
• Sliezskeho vojvodstva
• Malopoľského vojvodstva
• Podkarpatského vojvodstva
Na slovenskej strane:
• Žilinský kraj
• Prešovský kraj
• okres Spišská Nová Ves