Vaše vízie premeníme na realitu

 

+421 33 290 12 21

 

info@visions.cc

umenu-aktuality

Aktuality

Inteligentný a lepší samosprávny kraj

Kód: OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2019-1

Operačný program: Efektívna verejná správa

Termín uzávierky: (15.11.2019 (Usmernenie 2)) / uzatvorený

Oprávnený žiadateľ:
• samosprávne kraje (VÚC) - právnické osoby zriadené podľa zákona č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch)

Oprávnené aktivity:
Špecifický cieľ 1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy VS:
Typ aktivity - Procesy, systémy a politiky:
• opatrenia zamerané na tvorbu analýz, vstupov do reformných politík, hodnotenie dopadov politík a legislatívy podľa špecifikácie rozsahu činností a výstupov (Príloha č. 8 výzvy časti A až C) (príklady na povinné činnosti)
• opatrenia zamerané na tvorbu analýz, vstupov do reformných politík, hodnotenie dopadov politík a legislatívy, projektové riadenie reformných procesov, programové rozpočtovanie, monitorovanie, hodnotenie efektivity procesov, systémov, programov a politík; analýza súčasného stavu VS na získanie východiskových informácií pre ďalšie reformné politiky, hodnotenie dopadov zmeny legislatívy na procesy, systémy a politiky podľa špecifikácie rozsahu činností a výstupov (Príloha č. 8 výzvy časti D až G, resp. D až H) (príklady na voliteľné činnosti)

Typ aktivity - Zavedenie systémov riadenia kvality:
• podpora zavádzania systémov manažmentu kvality v inštitúciách VS prostredníctvom samohodnotenia podľa modelu CAF (Common Assessment Framework), EFQM (European Foundation for Quality Managment) a iných relevantných nástrojov podľa špecifikácie rozsahu činností a výstupov (Príloha č. 8 výzvy časť I) (príklady na povinné činnosti)

Typ aktivity - Vzdelávanie zamestnancov:
• vzdelávanie zamestnancov - v oblasti inovovaných procesov, účasť na odborných školeniach v oblasti legislatívy a legislatívnych zmien zodpovedajúcich kompetenčnému rámcu žiadateľa, prezentovanie príkladov dobrej praxe, rozširovanie "soft skills“ zamestnancov, účasť vybraných zamestnancov na stážach a konferenciách v SR a v zahraničí v minimálnom rozsahu podľa špecifikácie rozsahu činností a výstupov (Príloha č. 8 výzvy časť J) (príklady na voliteľné činnosti)

Realizuje sa min. 1 povinná hlavná aktivita typu „Procesy, systémy a politiky“ a 1 povinná hlavná aktivita typu „Zavedenie systémov riadenia kvality“.