Vaše vízie premeníme na realitu

 

+421 33 290 12 21

 

info@visions.cc

umenu-aktuality

Aktuality

Dotácia na projekty rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky

Kód: SAMRS/2019/PPP/2

Operačný program: Program podnikateľských partnerstiev

Termín uzávierky: (06.09.2019) / uzatvorené

Oprávnený žiadateľ:
• podnik, ktorý spĺňa všetky náležitosti definície MSP alebo mikro podnik, ktorý bude realizovať oprávnený projekt, pričom oprávneným príjemcom môže byť:
• nový a začínajúci podnik – t.j. podnik, ktorý ku dňu podania žiadosti o dotáciu podniká kratšie ako 3 roky (vrátane start-up a spin-off podnikov)
• existujúci podnik - t.j. podnik, ktorý ku dňu podania žiadosti o dotáciu podniká minimálne 3 roky

Oprávnené aktivity:
FÁZA PRÍPRAVA:
Vytvorenie Podnikateľského plánu alebo Štúdie uskutočniteľnosti.

Program prispieva k zlepšeniu miestneho sociálneho alebo podnikateľského prostredia, k podpore zamestnanosti a k zvýšeniu kvalifikácie miestnych zamestnancov, zvýšeniu konkurencieschopnosti, ako aj k zvýšeniu dostupnosti základných tovarov a služieb pre miestne obyvateľstvo. Výsledky projektov by sa mali zameriavať na transfer a využívanie nových technológií, ochranu životného prostredia, zníženie energetickej náročnosti, zvýšenie potravinovej bezpečnosti, ekologickejšiu prevádzku a podporu sociálne znevýhodnených skupín obyvateľstva a pod. Zameranie intervencie má dosiahnuť pozitívny dopad na čo najširšiu skupinu koncových prijímateľov.
Projekty by mali zároveň reagovať na potreby cieľovej krajiny a byť v súlade s aktivitami ostatných donorov pôsobiacich v danej oblasti.