Vaše vízie premeníme na realitu

 

+421 33 290 12 21

 

info@visions.cc

umenu-aktuality

Aktuality

Obnova a revitalizácia kultúrneho dedičstva

Kód: GRANTY EHP 2014 – 2020 (CLT01)

Operačný program: GRANTY EHP 2014 - 2020

Termín uzávierky: (29.11.2019) / uzatvorený

Oprávnení žiadatelia:
* subjekty založené ako PO v SR
FO nie sú oprávnené.

Oprávnení partneri:
* subjekty založené ako právnická osoba v prispievateľských štátoch (Nórsko, Island, Lichtenštajnsko) alebo v prijímateľských štátoch alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra.
FO nie sú oprávnené.

Oprávnené aktivity:
a) múzeá, archívy, knižnice, umelecké a kultúrne centrá alebo priestory určené na umelecké a kultúrne účely, divadlá, kiná, opery, koncertné siene, iné organizácie venujúce sa živým vystúpeniam, inštitúcie filmového dedičstva a ďalšie podobné umelecké a kultúrne infraštruktúry, organizácie a inštitúcie
b) hmotné dedičstvo, vrátane všetkých foriem hnuteľného a nehnuteľného kultúrneho dedičstva a archeologických nálezísk, pamiatok, lokalít a budov historického významu; prírodné dedičstvo súvisiace s kultúrnym dedičstvom alebo ak je formálne uznané za kultúrne alebo prírodné dedičstvo príslušnými verejnými orgánmi
c) nehmotné dedičstvo v akejkoľvek forme vrátane folklórnych zvyklostí a remesiel
d) umelecké alebo kultúrne podujatia a predstavenia, festivaly, výstavy a iné podobné kultúrne činnosti
e) kultúrne a umelecké vzdelávacie činnosti, ako aj podpora chápania významu ochrany a podpory rozmanitosti kultúrnych prejavov prostredníctvom vzdelávacích programov a programov zvyšovania verejného povedomia, a to aj pomocou nových technológií
f) písanie, editovanie, produkcia, distribúcia, digitalizácia a publikovanie hudby a literatúry, vrátane prekladov

Ďalšie konkrétne príklady aktivít:
- investície do interaktívnych kultúrnych programov zameraných na hlavné podujatia a/alebo osobnosti historicky prepojené s kultúrnou pamiatkou;
- investície do infraštruktúry pre produkciu tradičných produktov ako je pivo, medovina, produkty z bylín a iné;
- drobné investície do cyklistických chodníkov na zlepšenie prístupu ku kultúrnemu dedičstvu, vrátane prenájmu bicyklov pre hostí/návštevníkov;
- investície do amfiteátrov, interaktívnych výstav, nových a inovatívnych foriem prezentácií atď.;
- financovanie prevádzkových nákladov súvisiacich s geocachingom, hľadaním pokladov, oživenými dobrodružstvami z historických kníh a inými pop-kultúrnymi zážitkami

Oprávnené územie:
Celé územie SR.