Vaše vízie premeníme na realitu

 

+421 33 290 12 21

 

info@visions.cc

umenu-aktuality

Aktuality

Zakladanie kreatívnych centier (centralizovaná podpora) a podpora dopytu po kreatívnej tvorbe (emerging talents)

Kód: IROP-PO3-SC31-2019-49

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Termín uzávierky: (09.12.2019 (Aktualizácia č. 1)) / uzatvorený

Oprávnení žiadatelia:
1. Subjekty ústrednej správy – organizácie štátnej správy.
2. Subjekty ústrednej správy – ostatné subjekty verejnej správy.
3. Subjekty územnej samosprávy.

Oprávnené aktivity:
A. Rozvoj kreatívneho talentu, jeho podnikateľského ducha a podpora netechnologických inovácií s použitím IT, a to prostredníctvom nasledovných hlavných aktivít projektu:

1. Budovanie kreatívneho centra (povinná aktivita).
2. Poskytovanie špecifických služieb kreatívneho centra (povinná aktivita).

B. Podpora dopytu po kreatívnej tvorbe (emerging talents), a to prostredníctvom nasledovnej hlavnej aktivity projektu:

3. Emerging talents (nepovinná aktivita)

Oprávnené územie:
Katastrálne územia obcí vymenovaných v Prílohe č. 8 Výzvy.