Vaše vízie premeníme na realitu

 

+421 33 290 12 21

 

info@visions.cc

umenu-aktuality

Aktuality

Rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni

Kód: OPKZP-PO4-SC441-2019-53

Operačný program: Kvalita životného prostredia

Termín uzávierky: 31.10.2019 (1. kolo), 31.01.2020 (2. kolo), posledný pracovný deň každého tretieho nasledujúceho mesiaca (3. - n. - kolo)

Oprávnený žiadateľ:
• subjekty ústrednej správy – verejnoprávne inštitúcie, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby
• subjekty územnej samosprávy – obce, vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby

Oprávnené aktivity:
C. Rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni
Predmetom podpory v rámci tejto aktivity bude vypracovanie účelových energetických auditov s cieľom návrhu opatrení energetickej efektívnosti splácaných z úspor nákladov na energiu.

Podaktivity:
C1. Vypracovanie účelových energetických auditov, ak sú splnené všetky nasledujúce podmienky:
• energetický audit je vypracovaný odborne spôsobilou osobou za účelom identifikácie a návrhu opatrení energetickej efektívnosti realizovateľných formou garantovanej energetickej služby (ďalej len „GES“);
• výsledkom je písomná správa z energetického auditu, ktorú žiadateľ zverejňuje na svojom webovom sídle po dobu udržateľnosti projektu

C2. Príprava projektu GES, ak sú splnené všetky nasledujúce podmienky:
• príprava podkladov na využitie GES zabezpečí odborný nezávislý poradca v súčinnosti s prijímateľom GES a ďalšími relevantnými subjektmi, na základe výsledkov podaktivity C1
• výsledkom prípravy projektu je uzavretie Zmluvy o energetickej efektívnosti pre verejný sektor, ktorú prijímateľ zverejňuje na svojom webovom sídle po dobu udržateľnosti projektu alebo oznámenie o výsledku verejného obstarávania

Všeobecné podmienky oprávnenosti aktivít projektu
• Realizuje sa podaktivita C1 alebo podaktivita C1 a C2.
• V rámci jednej ŽoNFP je prípustné vypracovanie iba jediného energetického auditu a uzavretie jednej alebo viacerých Zmlúv o energetickej efektívnosti pre verejný sektor, v prípade, že súčasťou projektu je aj podaktivita C2, ktorá sa neukončila zrušením VO.

Oprávnené miesto realizácie:
Západné Slovensko (Trnavský samosprávny kraj, Nitriansky samosprávny kraj, Trenčiansky samosprávny kraj), Stredné Slovensko (Žilinský samosprávny kraj, Banskobystrický samosprávny kraj), Východné Slovensko (Košický samosprávny kraj, Prešovský samosprávny kraj).
Miestom realizácie projektu sa považuje umiestnenie budovy/energetického zariadenia, ktoré je predmetom podaktivity C1 alebo podaktivity C1 a C2.
Projekt môže byť realizovaný aj na viacerých miestach (uvedených v ŽoNFP), avšak vždy na oprávnenom území.