Vaše vízie premeníme na realitu

 

+421 33 290 12 21

 

info@visions.cc

umenu-aktuality

Aktuality

Optimalizovanie informačných nástrojov v oblasti vôd

Kód: OPKZP-PO1-SC123-2019-52

Operačný program: Kvalita životného prostredia

Termín uzávierky: 31.10.2019 (1. kolo), 31.01.2020 (2. kolo), v intervale 3 mesiacov od termínu uzavretia predchádzajúceho hodnotiaceho kola (3. - n. - kolo)


Oprávnený žiadateľ:
• PO poverená MŽP SR na zisťovanie množstva, režimu, kvality povrchových vôd a vplyvov pôsobiacich na kvalitu povrchových vôd
• PO poverená MŽP SR na zisťovanie výskytu, množstva, režimu a kvality podzemných vôd podľa vodného zákona
• správca vodohospodársky významných vodných tokov podľa vodného zákona

Oprávnené aktivity:
A. Monitorovanie a hodnotenie vôd, vrátane skvalitňovania monitorovacej siete.

Podaktivita:
A.3 Zabezpečovanie a optimalizovanie informačných nástrojov v oblasti vôd
Monitorovanie a hodnotenie vôd (vrátane budovania informačných systémov v oblasti vôd) je potrebné vykonávať v súlade s platným Rámcovým programom monitorovania vôd Slovenska.

Oprávnené miesto realizácie:
Celé územie Slovenskej republiky(celý región NUTS I).