Vaše vízie premeníme na realitu

 

+421 33 290 12 21

 

info@visions.cc

umenu-aktuality

Aktuality

Skvalitnenie prípravy budúcich pedagogických a odborných zamestnancov

Kód: OPLZ-PO1/2019/DOP/1.3.1-01

Operačný program: Ľudské zdroje

Termín uzávierky: 30.09.2019 (1. kolo); 15.11.2019 (2. kolo); bude zverejnený na webovom sídle http://www.minedu.sk/operacny-program-ludske-zdroje/ (3. kolo)

Oprávnený žiadateľ:
• verejné vysoké školy v zmysle §2 ods. 2, písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Oprávnené aktivity:
• podpora vytvárania cvičných škôl v rámci prípravy na povolanie učiteľa, prepojenia teoretického a praktického vzdelávania s dôrazom na prax študentov vrátane mentoringu a sieťovania informácií

Oprávnené podaktivity:
• prax študentov učiteľských fakúlt
• prax budúcich učiteľov

Ide o pedagogickú prax v rámci študijných odborov učiteľstvo akademických predmetov, učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy, učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov, pedagogika, predškolská a elementárna pedagogika, špeciálna pedagogika, liečebná pedagogika nad rámec ich financovania zo štátneho rozpočtu:
• inovované pedagogické praxe - inovácia a overenie existujúcich druhov pedagogických praxí v rámci študijných programov VŠ
• nový model/typ pedagogických praxí - vytvorenie a overenie nového modelu pedagogických praxí
• zvýšený počet praxí nad rámec praxí definovaných v študijných programoch vysokých škôl

a/alebo

• stáž študentov študijných programov vysokých škôl pripravujúcich budúcich pedagogických a/alebo odborných zamestnancov
Výber školy a/alebo školského zariadenia, v ktorom sa bude uskutočňovať stáž musí byť transparentný.

Oprávnené miesto realizácie:
Všetky kraje menej rozvinutého regiónu a viac rozvinutý región.