Vaše vízie premeníme na realitu

 

+421 33 290 12 21

 

info@visions.cc

umenu-aktuality

Aktuality

Podpora zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov

Kód: OPLZ-PO1/2019/DOP/1.1.1-01

Operačný program: Ľudské zdroje

Termín uzávierky: 15.10.2019 (1. kolo); 29.11.2019 (2. kolo); zverejnený na webovom sídle http://www.minedu.sk/operacny-program-ludske-zdroje/ (3. kolo)

Oprávnený žiadateľ:
• neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby a neziskové organizácie zriadené osobitným zákonom

Oprávnené aktivity:
• aktivity zamerané na zlepšenie školskej úspešnosti žiakov vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
Cieľom aktivity (projektu) je podpora oprávnených cieľových skupín za účelom zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov.

Oprávnenou cieľovou skupinou pre túto hlavnú aktivitu projektu sú v súlade s podmienkou poskytnutia príspevku č. 11 žiaci, vrátane žiakov so ŠVVP základných a stredných škôl a/alebo pedagogickí a odborní zamestnanci základných a stredných škôl a/alebo profesijní a dobrovoľní pracovníci s mládežou.

Oprávnené miesto realizácie:
Všetky kraje menej rozvinutého regiónu.