Vaše vízie premeníme na realitu

 

+421 33 290 12 21

 

info@visions.cc

umenu-aktuality

Aktuality

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov – výstavba bioplynových staníc využívaných na kombinovanú výrobu tepla a elektrickej energie

Kód: OPKZP-PO1-SC111-2019-51

Operačný program: Kvalita životného prostredia

Termín uzávierky: 15.10.2019 (1. kolo), 15.01.2020 (2. kolo), v intervale 3 mesiacov od termínu uzavretia predchádzajúceho hodnotiaceho kola (3. - n. - kolo)


Oprávnený žiadateľ:
• FO a PO (podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka) oprávnené na podnikanie.
Pomoc podľa tejto výzvy nie je možné poskytnúť subjektom podnikajúcim v poľnohospodárskej prvovýrobe, mikro a malým podnikom obhospodarujúcim lesy a mikro a malým podnikom podnikajúcim v oblasti hospodárskeho chovu rýb.

Oprávnené aktivity:
B. Príprava na opätovné použitie a zhodnocovanie so zameraním na recykláciu nie nebezpečných odpadov vrátane podpory systémov triedeného zberu komunálnych odpadov a podpory predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov

V rámci uvedeného typu aktivity sa pomoc poskytuje na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov (ďalej len „BRO“), a to len prostredníctvom výstavby nových bioplynových staníc – zariadení na zhodnocovanie odpadov, ktoré produkovaný bioplyn využívajú na kombinovanú výrobu elektrickej energie a tepla.
Na výrobu bioplynu musí byť využívaný výlučne BRO, pričom minimálne 30 % objemu zhodnocovaného BRO musí byť zaradených v skupine 20 01 podľa Katalógu odpadov.

Oprávnené miesto realizácie:
Celé územie Slovenskej republiky.