Vaše vízie premeníme na realitu

 

+421 33 290 12 21

 

info@visions.cc

umenu-aktuality

Aktuality

Výzva na podporu strategických priemyselných výskumno-vývojových centier v doméne Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel

Kód: OPVaI-VA/DP/2019/1.2.1-12

Operačný program: Výskum a inovácie

Termín uzávierky: (30.08.2019) / uzatvorený

Oprávnený žiadateľ:
* podnikatelia, ktorí v rámci svojich podnikateľských činností uskutočňujú aj výskum a vývoj

Oprávnení partneri:
* právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj podľa § 7 písm. a), b), c), d) (nepodnikateľské výskumné inštitúcie) a e) (podnikateľské výskumné inštitúcie) zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácií ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, t. j. subjekty zo:
- SAV a PO uskutočňujúce výskum a vývoj zriadené ústrednými orgánmi štátnej správy
- verejné výskumné inštitúcie
- verejné VŠ, štátne VŠ, súkromné VŠ a nimi založené PO uskutočňujúce výskum a vývoj
- občianske združenia, neziskové organizácie, združenia právnických osôb uskutočňujúce výskum a vývoj
- podnikatelia, ktorí v rámci svojich podnikateľských činností uskutočňujú aj výskum a vývoj

Oprávnené aktivity:
Podnikateľské inštitúcie:
- Priemyselný výskum (povinný typ aktivity pre každú podnikateľskú výskumnú inštitúciu)
- Experimentálny vývoj (povinný typ aktivity pre min. 1 podnikateľskú výskumnú inštitúciu v projekte)
- Zriadenie/modernizácia výskumnej infraštruktúry (voliteľný typ aktivity iba pre žiadateľa) v zmysle článku 26 všeobecného nariadenia o skupinových výnimkách
Nepodnikateľské výskumné organizácie:
- Nezávislý výskum a vývoj

Oprávnené miesto realizácie:
Trnavský, Trenčiansky, Nitriansky, Banskobystrický, Žilinský, Košický a Prešovský kraj (tzv. menej rozvinuté regióny na úrovni NUTS III)