Vaše vízie premeníme na realitu

 

+421 33 290 12 21

 

info@visions.cc

umenu-aktuality

Aktuality

Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla

Kód: OPKZP-PO4-SC451-2019-50

Operačný program: Kvalita životného prostredia

Termín uzávierky: 28.06.2019 (1. kolo), 30.08.2019 (2. kolo), posledný pracovný deň každého nasledujúceho párneho mesiaca (3. - n. - kolo) / uzatvorený

Oprávnený žiadateľ:
• FO / PO , ktoré podnikajú v tepelnej energetike na základe a v súlade s povolením podľa § 5 ods. 1 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov vydaným na dobu neurčitú, najmenej pred 36 kalendárnymi mesiacmi ku dňu predloženia ŽoNFP a majú predmet podnikania v tepelnej energetike uvedený v príslušnom registri

Oprávnené aktivity:
A. Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla

Oprávnené miesto realizácie:
Celé územie Slovenskej republiky, okrem regiónu NUTS II Bratislavský kraj.