Vaše vízie premeníme na realitu

 

+421 33 290 12 21

 

info@visions.cc

umenu-aktuality

Aktuality

Dobudovanie sústavy Natura 2000 - realizácia schválených dokumentov starostlivosti (aktivity podliehajúce pravidlám štátnej pomoci)

Kód: OPKZP-PO1-SC131-2018-49

Operačný program: Kvalita životného prostredia

Termín uzávierky: 31.03.2019 (1. kolo); 30.06.2019 (2. kolo); v intervale 3 mesiacov od termínu uzavretia predchádzajúceho hodnotiaceho kola (3. - n. kolo)

Oprávnený žiadateľ:
• štátna rozpočtová a štátna príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky s pôsobnosťou v oblasti ochrany prírody

Oprávnené aktivity:
A. Dobudovanie sústavy Natura 2000 a zabezpečenie starostlivosti o sústavu Natura 2000 a ďalšie chránené územia (vrátane území medzinárodného významu), ako aj chránené druhy v rámci špecifického cieľa 1.3.1 Zlepšenie stavu ochrany druhov a biotopov a posilnenie biodiverzity, najmä v rámci sústavy Natura 2000.
Podpora bude zameraná na zabezpečenie starostlivosti o chránené druhy a územia, vrátane sústavy Natura 2000 a území medzinárodného významu.

Oprávnené miesto realizácie:
Chránené územia na celom území Slovenskej republiky (celý región NUTS I), vo výnimočných prípadoch (ak ochranárske opatrenia prispejú k splneniu cieľa) aj územia mimo chránených území.