Vaše vízie premeníme na realitu

 

+421 33 290 12 21

 

info@visions.cc

umenu-aktuality

Aktuality

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov

Kód: OPKZP-PO4-SC431-2018-48

Operačný program: Kvalita životného prostredia

Termín uzávierky: 29.03.2019 (1. kolo); 28.06.2019 (2. kolo); posledný pracovný deň každého 3. nasledujúceho mesiaca (3. - n. kolo)

Oprávnený žiadateľ:
• subjekty ústrednej správy – štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie, štátne účelové fondy a Slovenský pozemkový fond
• verejnoprávne ustanovizne – subjekt vedený v Registri organizácií spravovanom Štatistickým úradom SR s identifikovanou právnou formou: „verejnoprávna inštitúcia“ v zmysle ods. 2, § 3 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Oprávnené aktivity:
A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov
V rámci uvedenej aktivity bude podpora zameraná na zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov realizáciou optimálnej kombinácie nasledovných opatrení vyplývajúcich z energetického auditu:
• zlepšovanie tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií
• modernizácia vykurovacích/klimatizačných systémov, systémov prípravy teplej vody, osvetlenia, výťahov za účelom zníženia spotreby energie
• inštalácia systémov merania a riadenia
• zmena spôsobu zásobovania teplom smerom k využívaniu účinných systémov centrálneho zásobovania teplom
• inštalácia zariadení na využívanie OZE pre spotrebu energie v budove

Oprávnené na poskytnutie príspevku budú výlučne projekty, ktoré spĺňajú všetky nasledovné podmienky:
• realizácia projektu sa týka verejných budov, ktoré sa nachádzajú na území jednej obce a, ktoré spadajú do kategórie uvedenej v § 3 ods. 5, písm. c) a d) zákona o energetickej hospodárnosti budov, t. j.:
- administratívne budovy
- budovy škôl a školských zariadení s výnimkou budov základných škôl v súlade § 27 ods. 2 písm. b) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí
a zároveň
• realizácia projektu sa týka verejných budov, ktoré bude v zmysle plánovanej reformy verejnej správy na národnej, resp. lokálnej úrovni preukázateľne dlhodobo využívať verejný sektor a realizáciou projektu nedôjde k zmene charakteru využitia budovy
• opatrenia na úsporu energie v budove budú navrhnuté nad rámec splnenia minimálnych požiadaviek na energetickú hospodárnosť budov podľa všeobecne záväzných právnych predpisov
• obnovená budova musí spĺňať hornú hranicu, minimálne energetickej triedy B, pre všetky miesta spotreby energie nachádzajúce sa v budove (vykurovanie, príprava teplej vody, vetranie a chladenie, osvetlenie) bez ohľadu na požiadavky vyplývajúce z platnej legislatívy
• realizáciou projektu sa dosiahne plánovaná úspora potreby energie na vykurovanie vo výške minimálne 30%
• projekt, ktorého súčasťou je energetické zariadenie na využívanie palivovej dendromasy, ako jedno z opatrení energetickej efektívnosti, bude podporený len v prípade preukázania súladu s kritériami udržateľnosti jej využívania
• podporené budú iba projekty vyhodnotené ako vhodné a účelné vzhľadom na východiskovú situáciu a identifikované potreby v danej oblasti, nákladovo efektívne, udržateľné a zároveň ako projekty s adekvátnym spôsobom a kapacitným zabezpečením ich realizácie

Oprávnené miesto realizácie:
Celé územie Slovenskej republiky okrem regiónu NUTS II Bratislavský kraj.