Vaše vízie premeníme na realitu

 

+421 33 290 12 21

 

info@visions.cc

umenu-aktuality

Aktuality

Intenzifikácia a modernizácia existujúcich úpravní povrchových vôd za účelom zabezpečenia bezpečnej pitnej vody

Kód: OPKZP-PO1-SC122-2018-47

Operačný program: Kvalita životného prostredia

Termín uzávierky: 28.02.2019 (1. kolo); 30.04.2019 (2. kolo); v intervale 2 mesiacov od termínu uzavretia predchádzajúceho hodnotiaceho kola (3. - n. kolo)

Oprávnený žiadateľ:
A. obec
B. združenie obcí
C. právnické osoby oprávnené na podnikanie v oblasti verejných vodovodov vymedzené v zákone o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách
D. vlastníci verejných vodovodov podľa zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách

Oprávnené aktivity:
A. Zabezpečenie podmienok v oblasti zásobovania obyvateľov SR bezpečnou pitnou vodou z verejných vodovodov, konkrétne s podaktivitou intenzifikácia a modernizácia existujúcich úpravní povrchových vôd za účelom zabezpečenia bezpečnej pitnej vody so zameraním najmä na riešenie problémov s eutrofizáciou vôd, arzénom, antimónom, mikrobiológiou a biológiou;
v rámci špecifického cieľa 1.2.2: Zvýšenie spoľahlivosti úpravy vody odoberanej z veľkokapacitných zdrojov povrchových vôd v záujme zvýšenia bezpečnosti dodávky pitnej vody verejnými vodovodmi.

Oprávnené na poskytnutie NFP budú výlučne existujúce úpravne povrchových vôd, ktoré upravujú vodu z veľkokapacitných zdrojov povrchových vôd a zásobujú pitnou vodou nad 30 000 obyvateľov.

Výstavba a rozšírenie obecných verejných vodovodov nebude v rámci výzvy predmetom podpory.

Oprávnené miesto realizácie:
Pre túto výzvu je oprávneným miestom realizácie projektu celé územie Slovenskej republiky (celý región NUTS I).