Vaše vízie premeníme na realitu

 

+421 33 290 12 21

 

info@visions.cc

umenu-aktuality

Aktuality

Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch

Kód: OPKZP-PO4-SC421-2018-46

Operačný program: Kvalita životného prostredia

Termín uzávierky: 28.02.2019 (1. kolo); 30.04.2019 (2. kolo); posledný pracovný deň každého nasledujúceho párneho mesiaca (3. - n. kolo)

Oprávnený žiadateľ:
1. osoby zapísané v obchodnom registri,
2. osoby, ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia,
ktoré podnikajú v priemyselných odvetviach a v službách nadväzujúcich na tieto odvetvia, pričom takýto predmet podnikania majú uvedený v príslušnom registri najmenej 36 kalendárnych mesiacov ku dňu predloženia ŽoNFP.

Oprávnené aktivity:
B. Implementácia opatrení z energetických auditov.
Prostredníctvom uvedenej aktivity bude podpora zameraná na realizáciu opatrení vyplývajúcich z energetických auditov, konkrétne:
1. rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to nadväzujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti,
2. rekonštrukcia a modernizácia existujúcich energetických zariadení za účelom zvýšenia energetickej účinnosti a zníženia emisií skleníkových plynov,
3. rekonštrukcia a modernizácia systémov výroby a rozvodu stlačeného vzduchu,
4. zavádzanie systémov merania a riadenia, vrátane energetických a environmentálnych manažérskych systémov, najmä EMAS, v oblasti výroby a spotreby energie za účelom zníženia spotreby energie a emisií skleníkových plynov (zavádzanie energetických / environmentálnych manažérskych systémov alebo EMAS môže byť realizované iba v kombinácii s inými opatreniami),
5. výstavba, modernizácia a rekonštrukcia rozvodov energie, resp. rozvodov energetických médií,
6. modernizácia a rekonštrukcia systémov vonkajšieho osvetlenia priemyselných areálov, ale len spolu s inými opatreniami na zníženie spotreby elektriny v podniku,
7. iné opatrenia, ktoré prispievajú k znižovaniu spotreby primárnych energetických zdrojov (nevzťahujúce sa na opatrenia 1 až 6).

Podmienkou podania projektu je predloženie energetického auditu.

Oprávnené miesto realizácie:
Celé územie Slovenskej republiky okrem regiónu NUTS II Bratislavský kraj.