Vaše vízie premeníme na realitu

 

+421 33 290 12 21

 

info@visions.cc

umenu-aktuality

Aktuality

Interreg - Dunajský nadnárodný program - 3. výzva na predkladanie návrhov

Kód: -

Operačný program: Interreg - Dunajský nadnárodný program

Termín uzávierky: (08.03.2019) / uzatvorený

Oprávnený žiadateľ:
• miestne, regionálne a národné verejné / verejnoprospešné inštitúcie (vrátane Európskeho zoskupenia územnej spolupráce podľa čl. 2(16) Usmernenia (EU) č. 1303/2013);
• medzinárodné organizácie;
• súkromné (neziskové) subjekty.

Princíp vedúceho partnera (Lead Partner / LP).

Programová oblasť pokrýva 14 krajín, z toho 9 členských štátov EÚ a 5 nečlenských štátov EÚ.

Projekty by mali starostlivo zvážiť nasledovné ciele:
- príspevok k trvalo udržateľnému územnému rozvoju;
- pákový efekt na investície, perspektívy rozvoja a rozvoj politiky;
- uľahčenie inovácií (vrátane sociálnej inovácie), podnikania, znalostnej ekonomiky a informačnej spoločnosti prostredníctvom konkrétnej spolupráce a viditeľných výsledkov (vytváranie nových produktov, služieb, rozvoj nových trhov, zlepšovanie ľudských zdrojov založených na princípoch udržateľnosti);
- príspevok k integrácii podporou vyvážených kapacít pre nadnárodnú územnú spoluprácu na všetkých úrovniach (budovanie systémov a riadenie).

DTP nepodporuje projekty, ktoré sú zamerané čisto na akademickú spoluprácu, základné výskumné činnosti, jednoduché vytváranie sietí a výmenu skúseností a / alebo projekty, ktoré nepreukazujú preklad výstupov vyplývajúcich z "mäkkých" akcií (prieskumy, štúdie, siete atď.) do konkrétnych a udržateľných výsledkov.