Vaše vízie premeníme na realitu

 

+421 33 290 12 21

 

info@visions.cc

umenu-aktuality

Aktuality

Podpora inteligentných inovácií v priemysle

Kód: OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21

Operačný program: Výskum a inovácie

Termín uzávierky: 29.03.2019, 28.06.2019, posledný pracovný deň každého tretieho nasledujúceho mesiaca

Oprávnený žiadateľ:
a) osoby zapísané v obchodnom registri,
b) osoby, ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia, ktoré sú:
* registrované na území SR a zároveň,
od vzniku ktorých ku dňu predloženia ŽoNFP uplynulo minimálne 36 mesiacov a zároveň,
* ku dňu predloženia ŽoNFP majú v predmete podnikania zapísané činnosti v súlade so zameraním projektu,
sú účtovnou jednotkou v zmysle § 1 zákona o účtovníctve.

Územné obmedzenie
Banskobystrický kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj.

Podporované (oprávnené) aktivity
Podpora zvyšovania kvality a efektivity výrobných a technologických procesov prostredníctvom zvyšovania technologickej a inovačnej úrovne v podnikoch.
Predmetom projektu v rámci uvedenej hlavnej aktivity musí byť nákup dlhodobého majetku, za účelom implementácie niektorého/ých z nižšie uvedených prvkov inteligentných riešení v rámci existujúcej prevádzky podniku alebo jeho funkčného celku.

Visions Consulting, s.r.o. nevykonáva poradenskú činnosť pre prijímateľov a/alebo žiadateľov NFP v spojení so ŽoNFP / projektami z OP Výskum a vývoj/OP Výskum a inovácie.