Vaše vízie premeníme na realitu

 

+421 33 290 12 21

 

info@visions.cc

umenu-aktuality

Aktuality

Vysoká škola pre prax

Kód: OP ĽZ PO1/2018/DOP/1.3.1/02

Operačný program: Ľudské zdroje

Termín uzávierky: 08.02.2018, 16.04.2019, termín bude zverejnený na http://www.minedu.sk/operacny-program-ludske-zdroje/

Oprávnený žiadateľ:
* Verejné a štátne vysoké školy v zmysle §2 ods. 2, písm. a) a b) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Oprávneným žiadateľom je výlučne vysoká škola. Vysoká škola je oprávnená podať ŽoNFP pre viacero fakúlt, buď v rámci jednej ŽoNFP, alebo formou viacerých ŽoNFP.

Oprávnené aktivity:
Povinná aktivita:
* Tvorba a inovácia študijných programov s dôrazom na potreby trhu práce, vrátane prakticky zameraných bakalárskych študijných programov a programov ďalšieho vzdelávania v spolupráci so súkromným sektorom a organizáciami zastupujúcimi podnikateľský sektor, malé a stredné podnikanie.
Oprávnená dĺžka realizácie aktivity – maximálne 12 mesiacov.
Voliteľná/nepovinná aktivita:
* Podpora manažérskych/podnikateľských, inovačných a riešiteľských schopností v rámci vyššieho vzdelávania.
Oprávnená dĺžka realizácie aktivity – maximálne 24 mesiacov.

Minimálna výška príspevku na projekt je 100 001 €.
Maximálna výška príspevku na projekt je 300 000 €.

Maximálna dĺžka na realizáciu aktivít projektu je 24 mesiacov.