Vaše vízie premeníme na realitu

 

+421 33 290 12 21

 

info@visions.cc

umenu-aktuality

Aktuality

Predkladanie ŽoNFP za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti

Kód: IROP-PO2-SC212-2018-33

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Termín uzávierky: (23.11.2018) / uzatvorený

Oprávnený žiadateľ:
a) subjekt územnej samosprávy (obec, VÚC alebo obec a VÚC) – platí v prípade, ak je v PZ ako forma zabezpečenia partnerstva CIZS určená zmluva o partnerstve,
b) nezisková organizácia zriadená podľa zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o n. o.“), zakladateľom ktorej je obec a/alebo VÚC a poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, a zároveň má v predmete činnosti uvedené “Zabezpečenie integrácie služieb zdravotnej starostlivosti za účelom ochrany zdravia obyvateľstva“. Platí v prípade, ak je v PZ ako forma zabezpečenia partnerstva CIZS určená nezisková organizácia podľa zákona o n. o.

Oprávnené aktivity:
V rámci špecifického cieľa 2.1.2: „Modernizovať zdravotnícku infraštruktúru za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti“ sú pre túto výzvu oprávnené nasledovné typy aktivít definované v IROP:
a) výstavba nových budov,
b) modernizácia a rekonštrukcia existujúcich budov,
c) prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov,
d) zabezpečenie materiálno–technického vybavenia,
e) dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia,
f) budovanie a modernizácia IKT infraštruktúry vrátane vybavenia vysokorýchlostným internetovým pripojením a nákupu softvérového vybavenia,
g) budovanie bezbariérových prístupov,
h) opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov.
Oprávnené typy aktivít D.) až G.) musia byť v kombinácii s oprávneným typom aktivity A.) alebo B.) alebo C.). K typu oprávnenej aktivity B.) alebo C.) si musí žiadateľ vybrať aj typ aktivity H.).
Zároveň sú oprávnené aj výdavky na informovanie a komunikáciu spojené s realizáciou projektu.

Oprávnené aktivity spadajú pod ciele HP UR: Podpora začleňovania a boj proti chudobe; Ochrana životného prostredia a podpora efektívneho využívania zdrojov; Zlepšenie prístupu k informáciám a IKT a zlepšenie ich využívania a kvality.