Vaše vízie premeníme na realitu

 

+421 33 290 12 21

 

info@visions.cc

umenu-aktuality

Aktuality

Podpora centier excelentnosti nadnárodného významu – II. etapa

Kód: OPVaI-VA/DP/2018/2.2.1-01

Operačný program: Výskum a inovácie

Termín uzávierky: (30.09.2018 (1. kolo), 15.10.2018 (2.kolo), do dvoch týždňov od uzavretia predchádzajúceho hodnotiaceho kola (3.-n- kolo)) / uzatvorený

Oprávnený žiadateľ:
V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj podľa § 7 písm. e) zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácií ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov – konkrétne nasledovné subjekty:
• podnikateľský sektor, ktorý tvoria podnikatelia, ktorí v rámci svojich podnikateľských činností uskutočňujú aj výskum a vývoj , ktorí sú nositeľmi úspešného projektu v rámci 1. etapy z OP Výskum a vývoj (výzva týkajúca sa Podpory centier excelentnosti nadnárodného významu a medzinárodnej spolupráce v oblasti výskumu, (schéma štátnej pomoci) – kód výzvy OPVaV-2013/4.1/04-SORO19.

Oprávnený partner:
V rámci tejto výzvy sú oprávnenými partnermi právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj podľa § 7 písm. a), b), c), d) (výskumné inštitúcie) a e) (podnikateľské subjekty) zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácií ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, t. j. subjekty zo:
• štátneho sektora, ktorý tvorí SAV a právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj zriadené ústrednými orgánmi štátnej správy
• sektora verejných výskumných inštitúcií, ktorý tvoria verejné výskumné inštitúcie
• sektora vysokých škôl, ktorý tvoria verejné vysoké školy, štátne vysoké školy, súkromné vysoké školy a nimi založené právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj
• neziskového sektora, ktorý tvoria občianske združenia, neziskové organizácie, združenia právnických osôb uskutočňujúce výskum a vývoj
• podnikateľského sektora, ktorý tvoria podnikatelia, ktorí v rámci svojich podnikateľských činností uskutočňujú aj výskum a vývoj

Oprávnené aktivity:
V rámci špecifického cieľa 2.2.1 „Zvýšenie súkromných investícií prostredníctvom budovania výskumno-vývojových centier v Bratislave“ je pre túto výzvu oprávnená hlavná aktivita definovaná OP VaI: Podpora výskumu a vývoja v rámci individuálnych priemyselných VaV centier (priemyselný subjekt priamy príjemca príspevku) v oblastiach/doménach špecializácie RIS3 SK v BSK.
Žiadateľ priradí hlavné aktivity projektu k jednotlivým oprávneným typom aktivít:
• nezávislý výskum a vývoj (platí pre výskumné organizácie, ktoré nevykonávajú hospodársku činnosť);
• priemyselný výskum (platí pre výskumné organizácie, ktoré vykonávajú hospodársku činnosť, subjekty podnikateľského sektora);
• experimentálny vývoj (platí pre výskumné organizácie, ktoré vykonávajú hospodársku činnosť, subjekty podnikateľského sektora).
Súčasne platí, že realizácia aktivít sa môže časovo prelínať.
Predložený projekt spĺňa podmienku oprávnenosti, ak sú kumulatívne splnené všetky nasledujúce podmienky:
• súčasťou projektu je realizácia niektorého z typov aktivít: nezávislý výskum a vývoj, priemyselný výskum a/alebo experimentálny vývoj, pričom podiel týchto typov aktivít na celkových oprávnených výdavkoch projektu nie je stanovený;
• plánovaný výskumný a/alebo vývojový výstup projektu nie je verejne známy, prípadne dostupný a žiadateľovi/partnerovi nie sú známe skutočnosti, ktoré by nasvedčovali tomu, že plánovaný výstup je verejne známy, prípadne dostupný;
• výsledkom realizácie projektu musia byť konkrétne výstupy ako napr. laboratórny prototyp, technická výkresová dokumentácia, návrh nových postupov a/alebo oceniteľné práva.
Z pohľadu súladu projektu so stratégiou RIS3 SK musí byť preukázaná realizácia projektu v minimálne jednej z domén inteligentnej špecializácie:
• Dopravné prostriedky pre 21. storočie
• Priemysel pre 21. storočie
• Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel
• Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie
• Zdravé potraviny a životné prostredie
Vítaný je multidisciplinárny prístup, ktorý prepája viaceré domény inteligentnej špecializácie RIS3 SK v rámci jedného centra excelentnosti nadnárodného významu.
Pri definovaní produktových línií je potrebné dodržať limit určenia max. 3 znalostných oblastí, ktoré sú relevantné pre projekt. V prípade, že v rámci projektu si žiadateľ vybral dve produktové línie z dvoch znalostných oblastí, je potrebné uviesť, ktorá z týchto znalostných oblastí je pre projekt nosná.
Projekty v rámci uvedenej výzvy musia byť realizované v súlade s nasledovnou aktivitou RIS3 SK:
1.1.2. Podpora ukotvenia kľúčových odvetví, napr. prostredníctvom klastrov a iných foriem sieťovania aj na miestnej, regionálnej, národnej a makroregionálnej úrovni.