Vaše vízie premeníme na realitu

 

+421 33 290 12 21

 

info@visions.cc

umenu-aktuality

Aktuality

Podpora dlhodobého strategického výskumu – Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie

Kód: OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-08

Operačný program: Výskum a inovácie

Termín uzávierky: (29.03.2019, 15.02.2019, 14.12.2018) / uzatvorený

Oprávnený žiadateľ:
V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj podľa § 7 písm. a), b) c) a e) zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácií ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov – konkrétne nasledovné subjekty:
• štátny sektor, ktorý tvorí Slovenská akadémia vied a právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj zriadené ústrednými orgánmi štátnej správy;
• sektor verejných výskumných inštitúcií, ktorý tvoria verejné výskumné inštitúcie ;
• sektor vysokých škôl, ktorý tvoria verejné vysoké školy, štátne vysoké školy, súkromné vysoké školy a nimi založené právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj;
• podnikateľský sektor, ktorý tvoria podnikatelia, ktorí v rámci svojich podnikateľských činností uskutočňujú aj výskum a vývoj.

Oprávnený partner:
V rámci tejto výzvy sú oprávnenými partnermi právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj podľa § 7 písm. a), b), c), d) (výskumné inštitúcie) a e) (podnikateľské subjekty) zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácií ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, t. j. subjekty zo:
• štátny sektor, ktorý tvorí Slovenská akadémia vied a právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj zriadené ústrednými orgánmi štátnej správy;
• sektor verejných výskumných inštitúcií, ktorý tvoria verejné výskumné inštitúcie ;
• sektor vysokých škôl, ktorý tvoria verejné vysoké školy, štátne vysoké školy, súkromné vysoké školy a nimi založené právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj;
• neziskový sektor, ktorý tvoria občianske združenia, neziskové organizácie, združenia právnických osôb uskutočňujúce výskum a vývoj;
• podnikateľský sektor, ktorý tvoria podnikatelia, ktorí v rámci svojich podnikateľských činností uskutočňujú aj výskum a vývoj.

Oprávnené aktivity:
V rámci špecifického cieľa 1.2.1 „Zvýšenie súkromných investícií prostredníctvom spolupráce výskumných inštitúcií a podnikateľskej sféry“ je pre túto výzvu oprávnená hlavná aktivita definovaná OP VaI: Podpora dlhodobého strategického výskumu (7-10 rokov) v oblasti špecializácie RIS3 SK.
Žiadateľ priradí hlavné aktivity projektu k jednotlivým oprávneným typom aktivít:
- nezávislý výskum a vývoj (platí pre výskumné organizácie, ktoré nevykonávajú hospodársku činnosť);
- priemyselný výskum (platí pre výskumné organizácie, ktoré vykonávajú hospodársku činnosť);
- experimentálny vývoj (platí pre výskumné organizácie, ktoré vykonávajú hospodársku činnosť).
Súčasne platí, že realizácia aktivít sa môže časovo prelínať.
Predložený projekt spĺňa podmienku oprávnenosti, ak sú kumulatívne splnené všetky nasledujúce podmienky:
• súčasťou projektu je realizácia nasledujúcich typov aktivít: nezávislý výskum a vývoj a zároveň minimálne jeden z typov aktivity priemyselný výskum a/alebo experimentálny vývoj,
• plánovaný výskumný a/alebo vývojový výstup projektu nie je verejne známy, prípadne dostupný a žiadateľovi/partnerovi nie sú známe skutočnosti, ktoré by nasvedčovali tomu, že plánovaný výstup je verejne známy, prípadne dostupný;
• výsledkom realizácie projektu musia byť konkrétne výstupy ako napr. laboratórny prototyp, technická výkresová dokumentácia, návrh nových postupov a/alebo oceniteľné práva.
Projekt musí byť predložený v doméne inteligentnej špecializácie: Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie.
Projekty v rámci uvedenej výzvy musia byť realizované v súlade s minimálne jednou aktivitou RIS3 SK:
- aktivita RIS3 SK 1.1.1: Tvorba konzorcií pre riešenie multidisciplinárnych problémov medzi prioritnými oblasťami,
- aktivita RIS3 SK 2.2.1: Rozvoj existujúcich univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier, pri univerzitách a SAV vo väzbe na priority RIS3 SK
- aktivita RIS3 SK 2.3.1: Podpora dlhodobých partnerstiev medzi podnikmi a výskumnými centrami.