Vaše vízie premeníme na realitu

 

+421 33 290 12 21

 

info@visions.cc

umenu-aktuality

Aktuality

Podpora dlhodobého strategického výskumu – Priemysel pre 21. storočie

Kód: OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-05

Operačný program: Výskum a inovácie

Termín uzávierky: (29.03.2019, 15.02.2019, 14.12.2018) / uzatvorený

Oprávnený žiadateľ:
V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj podľa § 7 písm. a), b) c) a e) zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácií ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov – konkrétne nasledovné subjekty:
• štátny sektor, ktorý tvorí Slovenská akadémia vied a právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj zriadené ústrednými orgánmi štátnej správy;
• sektor verejných výskumných inštitúcií, ktorý tvoria verejné výskumné inštitúcie ;
• sektor vysokých škôl, ktorý tvoria verejné vysoké školy, štátne vysoké školy, súkromné vysoké školy a nimi založené právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj;
• podnikateľský sektor, ktorý tvoria podnikatelia, ktorí v rámci svojich podnikateľských činností uskutočňujú aj výskum a vývoj.

Oprávnený partner:
V rámci tejto výzvy sú oprávnenými partnermi právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj podľa § 7 písm. a), b), c), d) (výskumné inštitúcie) a e) (podnikateľské subjekty) zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácií ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, t. j. subjekty zo:
• štátny sektor, ktorý tvorí Slovenská akadémia vied a právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj zriadené ústrednými orgánmi štátnej správy;
• sektor verejných výskumných inštitúcií, ktorý tvoria verejné výskumné inštitúcie ;
• sektor vysokých škôl, ktorý tvoria verejné vysoké školy, štátne vysoké školy, súkromné vysoké školy a nimi založené právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj;
• neziskový sektor, ktorý tvoria občianske združenia, neziskové organizácie, združenia právnických osôb uskutočňujúce výskum a vývoj;
• podnikateľský sektor, ktorý tvoria podnikatelia, ktorí v rámci svojich podnikateľských činností uskutočňujú aj výskum a vývoj.

Oprávnené aktivity:
V rámci špecifického cieľa 1.2.1 „Zvýšenie súkromných investícií prostredníctvom spolupráce výskumných inštitúcií a podnikateľskej sféry“ je pre túto výzvu oprávnená hlavná aktivita definovaná OP VaI: Podpora dlhodobého strategického výskumu (7-10 rokov) v oblasti špecializácie RIS3 SK.
Žiadateľ priradí hlavné aktivity projektu k jednotlivým oprávneným typom aktivít:
• nezávislý výskum a vývoj (platí pre výskumné organizácie, ktoré nevykonávajú hospodársku činnosť);
• priemyselný výskum (platí pre výskumné organizácie, ktoré vykonávajú hospodársku činnosť);
• experimentálny vývoj (platí pre výskumné organizácie, ktoré vykonávajú hospodársku činnosť).
Súčasne platí, že realizácia aktivít sa môže časovo prelínať.
• súčasťou projektu je realizácia nasledujúcich typov aktivít: nezávislý výskum a vývoj a zároveň minimálne jeden z typov aktivity priemyselný výskum a/alebo experimentálny vývoj,
• plánovaný výskumný a/alebo vývojový výstup projektu nie je verejne známy, prípadne dostupný a žiadateľovi/partnerovi nie sú známe skutočnosti, ktoré by nasvedčovali tomu, že plánovaný výstup je verejne známy, prípadne dostupný;
• výsledkom realizácie projektu musia byť konkrétne výstupy.
Projekt musí byť predložený v doméne inteligentnej špecializácie: Priemysel pre 21. storočie.
Projekty v rámci uvedenej výzvy musia byť realizované v súlade s min. 1 aktivitou RIS3 SK:
• aktivita RIS3 SK 1.1.1: Tvorba konzorcií pre riešenie multidisciplinárnych problémov medzi prioritnými oblasťami
• aktivita RIS3 SK 2.2.1: Rozvoj existujúcich univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier pri univerzitách a SAV vo väzbe na priority RIS3 SK
• aktivita RIS3 SK 2.3.1: Podpora dlhodobých partnerstiev medzi podnikmi a výskumnými centrami.