Vaše vízie premeníme na realitu

 

+421 33 290 12 21

 

info@visions.cc

umenu-aktuality

Aktuality

Podpora mobilizácie excelentných výskumných tímov v oblastiach špecializácie RIS3 SK v Bratislavskom kraji

Kód: OPVaI-VA/DP/2018/2.1.1-05

Operačný program: Výskum a inovácie

Termín uzávierky: 30.09.2018 (1. kolo), 15.10.2018 (2.kolo), do dvoch týždňov od uzavretia predchádzajúceho hodnotiaceho kola (3.-n- kolo) / uzatvorený

Oprávnený žiadateľ:
V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi prijímatelia v rámci výzvy OPVaV-2015/3.1/01-SORO, a to právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj podľa § 7 písm. a), b) c) a d) zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácií ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov – konkrétne nasledovné subjekty:
• štátny sektor, ktorý tvorí SAV a právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj zriadené ústrednými orgánmi štátnej správy
• sektor verejných výskumných inštitúcií, ktorý tvoria verejné výskumné inštitúcie
• sektor vysokých škôl, ktorý tvoria verejné vysoké školy, štátne vysoké školy, súkromné vysoké školy a nimi založené právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj
• neziskový sektor, ktorý tvoria občianske združenia, neziskové organizácie, združenia právnických osôb uskutočňujúce výskum a vývoj

Oprávnený partner:
V rámci tejto výzvy sú oprávnenými partnermi právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj podľa § 7 písm. a), b), c), d) (výskumné inštitúcie) a e) (podnikateľské subjekty) zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácií ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, t. j. subjekty:
• štátny sektor, ktorý tvorí SAV a právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj zriadené ústrednými orgánmi štátnej správy
• sektor verejných výskumných inštitúcií, ktorý tvoria verejné výskumné inštitúcie
• sektor vysokých škôl, ktorý tvoria verejné vysoké školy, štátne vysoké školy, súkromné vysoké školy a nimi založené právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj
• neziskový sektor, ktorý tvoria občianske združenia, neziskové organizácie, združenia právnických osôb uskutočňujúce výskum a vývoj
• podnikateľský sektor, ktorý tvoria podnikatelia, ktorí v rámci svojich podnikateľských činností uskutočňujú aj výskum a vývoj

Oprávnené aktivity:
V rámci špecifického cieľa 2.1.1 „Zvýšenie výskumnej aktivity BSK prostredníctvom revitalizácie a posilnenia výskumno-vzdelávacích, inovačných a podnikateľských kapacít výskumných inštitúcií v Bratislave“ je pre túto výzvu oprávnená hlavná aktivita definovaná OP VaI: Konsolidácia a optimalizácia výskumných, vzdelávacích a inovačných kapacít výskumných inštitúcií v Bratislave.
Žiadateľ priradí hlavné aktivity projektu k jednotlivým oprávneným typom aktivít:
• nezávislý výskum a vývoj (platí pre výskumné organizácie, ktoré nevykonávajú hospodársku činnosť);
• priemyselný výskum (platí pre výskumné organizácie, ktoré vykonávajú hospodársku činnosť);
• experimentálny vývoj (platí pre výskumné organizácie, ktoré vykonávajú hospodársku činnosť).
Súčasne platí, že realizácia aktivít sa môže časovo prelínať.
Predložený projekt spĺňa podmienku oprávnenosti, ak sú kumulatívne splnené všetky nasledujúce podmienky:
- plánovaný výskumný a/alebo vývojový výstup projektu nie je verejne známy, prípadne dostupný a žiadateľovi/partnerovi nie sú známe skutočnosti, ktoré by nasvedčovali tomu, že plánovaný výstup je verejne známy, prípadne dostupný;
- výsledkom realizácie projektu musia byť konkrétne výstupy.
Hlavné aktivity projektu musia byť vo vecnom súlade s RIS3 SK.
Z pohľadu súladu projektu so stratégiou RIS3 SK musí byť preukázaná realizácia projektu v min. 1 z domén inteligentnej špecializácie:
• Dopravné prostriedky pre 21. storočie
• Priemysel pre 21. storočie
• Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel
• Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie
• Zdravé potraviny a životné prostredie
Projekt musí byť zameraný na min. 1 doménu, v prípade jeho multidisciplinárnej povahy.
Projekty v rámci uvedenej výzvy musia byť realizované v súlade s minimálne jednou aktivitou RIS3 SK:
• aktivita RIS3 SK 2.1.4: Podpora výskumnej profilácie excelentných subjektov výskumu
• aktivita RIS3 SK 2.3.1: Podpora dlhodobých partnerstiev medzi podnikmi a výskumnými centrami