Vaše vízie premeníme na realitu

 

+421 33 290 12 21

 

info@visions.cc

umenu-aktuality

Aktuality

Podpora mobilizácie excelentných výskumných tímov v oblastiach špecializácie RIS3 SK mimo Bratislavského kraja

Kód: OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-05

Operačný program: Výskum a inovácie

Termín uzávierky: 30.09.2018 (1. kolo), 15.10.2018 (2.kolo), do dvoch týždňov od uzavretia predchádzajúceho hodnotiaceho kola (3.-n- kolo) / uzatvorený

Oprávnený žiadateľ:
V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi prijímatelia v rámci výzvy OPVaV-2015/1.1/03-SORO, a to právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj podľa § 7 písm. a), b) c) a d) zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácií ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov – konkrétne nasledovné subjekty:
• štátny sektor, ktorý tvorí Slovenská akadémia vied a právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj zriadené ústrednými orgánmi štátnej správy
• sektor verejných výskumných inštitúcií, ktorý tvoria verejné výskumné inštitúcie
• sektor vysokých škôl, ktorý tvoria verejné vysoké školy, štátne vysoké školy, súkromné vysoké školy a nimi založené právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj
• neziskový sektor, ktorý tvoria občianske združenia, neziskové organizácie, združenia právnických osôb uskutočňujúce výskum a vývoj.

Oprávnený partner:
V rámci tejto výzvy sú oprávnenými partnermi právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj podľa § 7 písm. a), b), c), d) (výskumné inštitúcie) a e) (podnikateľské subjekty) zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácií ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, t. j. subjekty:
• štátny sektor, ktorý tvorí Slovenská akadémia vied a právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj zriadené ústrednými orgánmi štátnej správy
• sektor verejných výskumných inštitúcií, ktorý tvoria verejné výskumné inštitúcie
• sektor vysokých škôl, ktorý tvoria verejné vysoké školy, štátne vysoké školy, súkromné vysoké školy a nimi založené právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj
• neziskový sektor, ktorý tvoria občianske združenia, neziskové organizácie, združenia právnických osôb uskutočňujúce výskum a vývoj
• podnikateľský sektor, ktorý tvoria podnikatelia, ktorí v rámci svojich podnikateľských činností uskutočňujú aj výskum a vývoj

Oprávnené aktivity:
V rámci špecifického cieľa 1.1.3 „Zvýšenie výskumnej aktivity prostredníctvom zlepšenia koordinácie a konsolidácie VaV potenciálu výskumných inštitúcií" je pre túto výzvu oprávnená hlavná aktivita definovaná OP VaI: Modernizácia a ďalší rozvoj infraštruktúry a technologického zázemia výskumných inštitúcií mimo podnikateľského sektora v oblastiach špecializácie RIS3 SK.
Žiadateľ/partner priradí hlavné aktivity projektu k jednotlivým oprávneným typom aktivít:
• nezávislý výskum a vývoj (platí pre výskumné organizácie, ktoré nevykonávajú hospodársku činnosť);
• priemyselný výskum (platí pre výskumné organizácie, ktoré vykonávajú hospodársku činnosť a subjekty v rámci Schémy štátnej pomoci);
• experimentálny vývoj (platí pre výskumné organizácie, ktoré vykonávajú hospodársku činnosť a subjekty v rámci Schémy štátnej pomoci).
Predložený projekt spĺňa podmienku oprávnenosti, ak sú kumulatívne splnené všetky nasledujúce podmienky:
• plánovaný výskumný a/alebo vývojový výstup projektu nie je verejne známy, prípadne dostupný a žiadateľovi/partnerovi nie sú známe skutočnosti, ktoré by nasvedčovali tomu, že plánovaný výstup je verejne známy, prípadne dostupný;
• výsledkom realizácie projektu musia byť konkrétne výstupy.
Hlavné aktivity projektu musia byť vo vecnom súlade s RIS3 SK.
Z pohľadu súladu projektu so stratégiou RIS3 SK musí byť preukázaná realizácia projektu v min. 1 z domén inteligentnej špecializácie:
• Dopravné prostriedky pre 21. storočie
• Priemysel pre 21. storočie
• Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel
• Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie
• Zdravé potraviny a životné prostredie
Projekty v rámci uvedenej výzvy musia byť realizované v súlade s min. 1 jednou aktivitou RIS3 SK:
• aktivita RIS3 SK 2.2.1: Rozvoj existujúcich univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier pri univerzitách a SAV vo väzbe na priority RIS3 SK
• aktivita RIS3 SK 2.3.1: Podpora dlhodobých partnerstiev medzi podnikmi a výskumnými centrami