Vaše vízie premeníme na realitu

 

+421 33 290 12 21

 

info@visions.cc

umenu-aktuality

Aktuality

Podpora dlhodobého strategického výskumu – Dopravné prostriedky pre 21. storočie

Kód: OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-04

Operačný program: Výskum a inovácie

Termín uzávierky: (29.03.2019, 15.02.2019, 14.12.2018) / uzatvorený

Oprávnený žiadateľ:
V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj podľa § 7 písm. a), b) c) a e) zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácií ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov – konkrétne nasledovné subjekty:
• štátny sektor, ktorý tvorí Slovenská akadémia vied a právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj zriadené ústrednými orgánmi štátnej správy
• sektor verejných výskumných inštitúcií, ktorý tvoria verejné výskumné inštitúcie
• sektor vysokých škôl, ktorý tvoria verejné vysoké školy, štátne vysoké školy, súkromné vysoké školy a nimi založené právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj
• podnikateľský sektor, ktorý tvoria podnikatelia, ktorí v rámci svojich podnikateľských činností uskutočňujú aj výskum a vývoj

Oprávnený partner:
• štátny sektor, ktorý tvorí Slovenská akadémia vied a právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj zriadené ústrednými orgánmi štátnej správy
• sektor verejných výskumných inštitúcií, ktorý tvoria verejné výskumné inštitúcie
• sektor vysokých škôl, ktorý tvoria verejné vysoké školy, štátne vysoké školy, súkromné vysoké školy a nimi založené právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj
• neziskový sektor, ktorý tvoria občianske združenia, neziskové organizácie, združenia právnických osôb uskutočňujúce výskum a vývoj
• podnikateľský sektor, ktorý tvoria podnikatelia, ktorí v rámci svojich podnikateľských činností uskutočňujú aj výskum a vývoj

Oprávnené aktivity:
V rámci špecifického cieľa 1.2.1 „Zvýšenie súkromných investícií prostredníctvom spolupráce výskumných inštitúcií a podnikateľskej sféry“ je pre túto výzvu oprávnená hlavná aktivita definovaná OP VaI: Podpora dlhodobého strategického výskumu (7-10 rokov) v oblasti špecializácie RIS3 SK.
Žiadateľ priradí hlavné aktivity projektu k jednotlivým oprávneným typom aktivít:
• nezávislý výskum a vývoj (platí pre výskumné organizácie, ktoré nevykonávajú hospodársku činnosť),
• priemyselný výskum (platí pre výskumné organizácie, ktoré vykonávajú hospodársku činnosť),
• experimentálny vývoj (platí pre výskumné organizácie, ktoré vykonávajú hospodársku činnosť).
Projekt musí byť predložený v doméne inteligentnej špecializácie: Dopravné prostriedky pre 21. storočie.