Vaše vízie premeníme na realitu

 

+421 33 290 12 21

 

info@visions.cc

umenu-aktuality

Aktuality

WIFI pre Teba

Kód: OPII-2018/7/1-DOP

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra

Termín uzávierky: 13.11.2018 (1. kolo), 13.02.2019 (2. kolo), každé 3 mesiace

Oprávnený žiadateľ:
- obce (zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení) mimo Bratislavského kraja a mesto Košice a jeho mestské časti (zákon č. 401/1990 Zb. o meste Košice).

Oprávnené aktivity:
Hlavné aktivity projektu musia byť vo vecnom súlade s nasledovným typom oprávnenej aktivity OPII v rámci špecifického cieľa 7.1:
B. Budovanie regionálnych sietí s technologickou neutralitou otvorených pre všetkých operátorov s ohľadom na cieľ 100% pokrytia 30 Mbit/s.
Oprávnenou hlavnou aktivitou pre túto výzvu je Nákup HW a krabicového softvéru.
Žiadateľ nesmie ukončiť fyzickú realizáciu všetkých oprávnených aktivít projektu pred predložením Žiadosti o NFP, t.j. plne zrealizovať všetky oprávnené aktivity projektu pred predložením Žiadosti o NFP na SO OPII.