Vaše vízie premeníme na realitu

 

+421 33 290 12 21

 

info@visions.cc

umenu-aktuality

Aktuality

Modernizácia vozidlového parku autobusov mestskej hromadnej dopravy a prímestskej autobusovej dopravy

Kód: IROP-PO1-SC121-2018-32

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Termín uzávierky: (19.09.2018) / uzatvorený

Oprávnený žiadateľ:
a) mesto, samosprávny kraj,
b) fyzická alebo právnická osoba (podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka) poskytujúci pravidelnú verejnú osobnú dopravu (dopravca v regionálnej a mestskej doprave),
c) subjekt vo vlastníctve objednávateľa dopravy (mesta/ samosprávneho kraja) organizujúci integrovaný dopravný systém.

Oprávnené aktivity:
V rámci špecifického cieľa „1.2.1 - Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy“ je pre túto výzvu oprávnený nasledovný typ aktivity:
d) zlepšenie kvality vozidlového parku autobusovej dopravy.
Medzi podporné aktivity projektu v rámci tejto výzvy patrí zabezpečenie informovanosti a komunikácie projektu (výroba a osadenie dočasného pútača a stálej tabule, alebo plagátu) a mzdové výdavky prijímateľa súvisiace s riadením projektu.