Vaše vízie premeníme na realitu

 

+421 33 290 12 21

 

info@visions.cc

umenu-aktuality

Aktuality

Podpora vzniku a činnosti technologicko - inovačných platforiem v rámci jednotlivých odvetví hospodárstva (projektový zámer)

Kód: OPVaI-MH/DP/PZ/2018/1.2.2-01

Operačný program: Výskum a inovácie

Termín uzávierky: (30.11.2018) / uzatvorený

Oprávnený žiadateľ:
V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa § 2 ods. 2 písm. a) a b) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, t.j.:
a) osoby zapísané v obchodnom registri;
b) osoby, ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia,
ktoré sú registrované na území SR, od vzniku ktorých ku dňu predloženia projektového zámeru uplynulo minimálne 36 mesiacov a zároveň sú účtovnou jednotkou v zmysle § 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.


Oprávnené aktivity:
V rámci špecifického cieľa 1.2.2: Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách OP VaI sú pre túto výzvu oprávnené nasledovné typy aktivít:
A.1 Budovanie nových a podpora existujúcich výskumných, vývojových a inovačných kapacít v podnikoch a/alebo zoskupeniach podnikov (najmä v klastroch) za účelom realizácie projektov s inovačným potenciálom;
A.2 Podpora výskumných, vývojových a inovačných aktivít (technologických a netechnologických) v podnikoch a/alebo zoskupeniach podnikov (najmä v klastroch);
A.5 Podpora aktivít zameraných na ochranu práv duševného vlastníctva.