Vaše vízie premeníme na realitu

 

+421 33 290 12 21

 

info@visions.cc

umenu-aktuality

Aktuality

Migrácia ISVS do IaaS

Kód: OPII-2018/7/4-DOP

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra

Termín uzávierky: 1.hodnotiace kolo: 15.11.2018, 2.hodnotiace kolo: 15.02.2019

Oprávnený žiadateľ:
a) ústredné orgány štátnej správy a ostatné ústredné orgány štátnej správy,
b) štátne rozpočtové a štátne príspevkové organizácie,
c) záujmové združenia právnických osôb s účasťou štátu, Sociálna poisťovňa,
d) obce a vyššie územné celky


Oprávnené aktivity:
Žiadateľ je povinný vybrať hlavné aktivity projektu zo zoznamu hlavných aktivít zadefinovaných v Príručke pre žiadateľa PO7 OPII – DOP. Hlavné aktivity projektu musia byť vo vecnom súlade s nasledovným typom oprávnenej aktivity OPII v rámci špecifického cieľa 7.8:
O. Prechod prevádzky informačných systémov VS do eGovernment cloudu.