Vaše vízie premeníme na realitu

 

+421 33 290 12 21

 

info@visions.cc

umenu-aktuality

Aktuality

Podpora a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni

Kód: IROP-PO2-SC211-PZ-2018-7

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Termín uzávierky: (10.09.2018) / uzatvorený

Oprávnený žiadateľ:
A. v sociálnych službách:
a) obec (obec, mesto, mestská časť mesta Košice, mestská časť Hlavného mesta SR Bratislavy),
b) právnická osoba zriadená obcou alebo založená obcou, mestom / mestskou časťou,
c) samosprávny kraj,
d) právnická osoba zriadená samosprávnym krajom alebo založená samosprávnym krajom,
e) iná osoba bez cieľa dosahovania zisku - neverejný poskytovateľ/zriaďovateľ sociálnej služby - cirkev a náboženská spoločnosť a právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od cirkví a náboženských spoločností, občianske združenie, nezisková organizácia.

Oprávnené aktivity:
V rámci špecifického cieľa 2.1.1: „Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení SPODaSK v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni„ sú pre túto výzvu oprávnené nasledovné typy aktivít definované v IROP:
d) výstavba, rekonštrukcia a modernizácia zariadení služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku32 v záujme zosúladenia rodinného a pracovného života;
f) opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov.
Typ aktivity f) nie je možné realizovať ako samostatný/jediný typ aktivity.
Zároveň sú oprávnené aj podporné aktivity projektu, a to mzdové výdavky prijímateľa súvisiace s riadením projektu a výdavky na informovanie a komunikáciu spojenú s realizáciou projektu.