Vaše vízie premeníme na realitu

 

+421 33 290 12 21

 

info@visions.cc

umenu-aktuality

Aktuality

Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (v intraviláne obcí)

Kód: OPKZP-PO2-SC211-2018-40

Operačný program: Kvalita životného prostredia

Termín uzávierky: 1. kolo: 31.07.2018 / 2. kolo: 30.09.2018

Oprávnený žiadateľ:
1. Subjekty verejnej správy
2. Združenia fyzických alebo právnických osôb
3. Združenia fyzických osôb.
4. Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby


Oprávnené aktivity:
V rámci špecifického cieľa 2.1.1: Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy je pre túto výzvu oprávnená nasledovná aktivita:

C. Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (v intraviláne obcí).