Vaše vízie premeníme na realitu

 

+421 33 290 12 21

 

info@visions.cc

umenu-aktuality

Aktuality

Podpora opatrovateľskej služby

Kód: OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01

Operačný program: Ľudské zdroje

Termín uzávierky: (1. kolo: 31.08.2018 / 2. kolo: 26.10.2018 / 3. kolo: 14.12.2018) / uzatvorený

Oprávnený žiadateľ:
Verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb v zmysle ustanovenia § 3 ods. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov:
• obec, právnická osoba zriadená obcou alebo založená obcou (verejný poskytovateľ sociálnej služby), zapísaná do registra, ktorý vedie príslušný VÚC min. 13 mesiacov ku dňu predloženia ŽoNFP,
• iná osoba (neverejný poskytovateľ sociálnej služby). V zmysle tejto výzvy sa inou osobou rozumie nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, cirkev a cirkevná charita, štátom uznaná a registrovaná náboženská spoločnosť, občianske združenie alebo Slovenský červený kríž zapísaná do registra, ktorý vedie príslušný VÚC min. 13 mesiacov ku dňu predloženia ŽoNFP.
Žiadateľ je prijímateľom pomoci, ktorý bude poverený poskytovaním služby všeobecného hospodárskeho záujmu, ktorou je opatrovateľská služba, a na ktorú sa NFP poskytuje.

Oprávnené aktivity:
Oprávnenou aktivitou je poskytovanie služby všeobecného hospodárskeho záujmu podľa Rozhodnutia Komisie č. 2012/21/EÚ z 20. decembra 2011, ktorou bola určená opatrovateľská služba, ako sociálna služba vykonávaná v zmysle ustanovení zákona č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 445/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.

Upozornenie:
V rámci 1. kola výzvy, je žiadateľ oprávnený predložiť ŽoNFP najskôr 15 dní pred termínom uzavretia 1. kola, t.j. do 17.08.2018. Pred týmto termínom budú všetky predložené ŽoNFP zrušené.