Vaše vízie premeníme na realitu

 

+421 33 290 12 21

 

info@visions.cc

umenu-aktuality

Aktuality

Poskytovanie nových a existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni

Kód: IROP-PO2-SC211-2018-27

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Termín uzávierky: (20.12.2018) / uzatvorený

Oprávnený žiadateľ:
A. v sociálnych službách:
a) obec (obec, mesto, mestská časť mesta Košice, mestská časť Hlavného mesta SR Bratislavy),
b) právnická osoba zriadená obcou alebo založená obcou/ mestom / mestskou časťou,
c) samosprávny kraj,
d) právnická osoba zriadená samosprávnym krajom alebo založená samosprávnym krajom,
e) iná osoba bez cieľa dosahovania zisku - neverejný poskytovateľ/zriaďovateľ sociálnej služby - cirkev a náboženská spoločnosť a právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od cirkví a náboženských spoločností, občianske združenie, nezisková organizácia.
B. v sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele:
Zriaďovatelia zariadení na výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo zariadenia na výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately:
a) Zriaďovateľ zariadenia SPODaSK - obec (obec, mesto, mestská časť mesta Košice, mesto Košice, mestská časť Hlavného mesta SR Bratislavy, Hlavné mesto SR Bratislava),
b) Zariadenie SPODaSK - právnická osoba zriadená alebo založená obcou / mestom / mestskou časťou,
c) Zriaďovateľ zariadenia SPODaSK - samosprávny kraj,
d) Zariadenie SPODaSK - právnická osoba zriadená samosprávnym krajom alebo založená samosprávnym krajom
e) Zriaďovateľ zariadenia SPODaSK - Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR,
f) Zariadenie SPODaSK - štátna rozpočtová organizácia,
g) Zriaďovateľ zariadenia SPODaSK / zariadenie SPODaSK - akreditované neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby: nadácie s udelenou akreditáciou, občianske združenia s udelenou akreditáciou, cirkvi a náboženské spoločnosti a právnické osoby, ktoré odvodzujú svoju právnu subjektivitu od cirkví a náboženských spoločností s udelenou akreditáciou (v súlade s akreditáciou podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o SPODaSK).
V prípade podpory existujúcich zariadení sociálnych služieb / SPODaSK sú oprávnené len zariadenia, ktoré spĺňajú podmienky poskytovania služieb na komunitnej úrovni v súlade so strategickým dokumentom „Národné priority rozvoja sociálnych služieb na roky 2015 – 2020“, so „Stratégiou deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb a náhradnej starostlivosti v Slovenskej republike“, „Národným akčným plánom prechodu z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť v systéme sociálnych služieb na roky 2016 – 2020“ a s „Koncepciou zabezpečovania výkonu súdnych rozhodnutí v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately detí na roky 2016 – 2020“.

Oprávnené aktivity:
b) rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia stavebných objektov existujúcich zariadení, ktoré už poskytujú a zabezpečujú služby na komunitnej báze;
c) zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a SPODaSK vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu zotrvania/návratu detí v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. podporu náhradného rodinného prostredia;
e) investovanie do materiálno-technického vybavenia zariadení vrátane motorových vozidiel pri zriaďovaní zázemia pre terénne služby a výkonu opatrení SPODaSK v prirodzenom rodinnom, náhradnom rodinnom prostredí a otvorenom prostredí;
f) opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov. Hlavné aktivity projektu musia byť vo vecnom súlade s typmi oprávnených aktivít IROP, na realizáciu ktorých je vyhlásená výzva.
Typ aktivity f) nie je možné realizovať ako samostatný/jediný typ aktivity. Typ aktivity f) je oprávnený len v kombinácií s typmi aktivít b), c).
Zároveň sú oprávnené aj podporné aktivity projektu, a to mzdové výdavky prijímateľa súvisiace s riadením projektu a výdavky na informovanie a komunikáciu spojenú s realizáciou projektu.