Vaše vízie premeníme na realitu

 

+421 33 290 12 21

 

info@visions.cc

umenu-aktuality

Aktuality

Podpora zapájania MSP do programov EÚ (BSK)

Kód: OPVaI-MH/DP/2018/4.1.1-19

Operačný program: Výskum a inovácie

Termín uzávierky: 1. kolo: 28.09.2018; 2. kolo: 30.11.2018, n. kolo: interval 2 mesiacov

Oprávnený žiadateľ
V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi FO alebo PO podľa § 2 ods. 2 písm. a) a b) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, t.j.:
a) osoby zapísané v obchodnom registri,
b) osoby podnikajúce na základe živnostenského oprávnenia,
ktoré sú mikro, malé a stredné podniky registrované na území SR a zároveň ku dňu predloženia ŽoNFP:
• sú účtovnou jednotkou v zmysle § 1 zákona o účtovníctve,
• disponujú min. 1 schválenou účtovnou závierkou za účtovné obdobie v trvaní 12 mesiacov a zároveň
• spĺňajú všetky nasledovné podmienky:
o predložili projekt do SME Instrument (Fáza 1 alebo 2) v rámci programu H2020 v čase od 01.01.2015,
o tento projekt nebol schválený,
o projekt dosiahol min. 12 a viac bodov (v rámci nástroja SME Instrument (Fáza 1 alebo 2) môže projekt v rámci schvaľovacieho procesu získať max. 15 bodov).

Oprávnené aktivity
• zapojenie MSP do programov EÚ.