Vaše vízie premeníme na realitu

 

+421 33 290 12 21

 

info@visions.cc

umenu-aktuality

Aktuality

Zvýšenie atraktivity pohraničnej oblasti

Kód: SKHU/1801

Operačný program: INTERREG V - A SLOVENSKÁ REPUBLIKA - MAĎARSKO

Termín uzávierky: (1. kolo: 4.5.2018, 2. kolo: 1.6.2018, 3. kolo: 29.6.2018, 4. kolo: 27.7.2018, 5. kolo: 24.8.2018) / uzatvorený

Oprávnený žiadateľ
Vedúci partner - Verejný orgán vo väčšinovom vlastníctve štátu, rozvojovej agentúry alebo Regionálnej a miestnej organizácie cestovného ruchu ( KOCR,OOCR).

Oprávnené aktivity
• spolupráca a rozvoj miest kultúrneho dedičstva prostredníctvom kombinácie inštitúcií kultúrneho dedičstva a poskytovateľov služieb, zmiešané využívanie lokalít kultúrneho dedičstva (investície do uľahčovania finančnej údržbu týchto lokalít) a integrácia rôznych funkcií (diverzifikácia funkcií kultúrneho dedičstva miesta);
• obnova menších oblastí kultúrneho dedičstva s cieľom rozvoja kreatívneho priemyslu a/alebo cestovného ruchu
• vytvorenie a prevádzka lesníckych škôl s cezhraničným dosahom; cezhraničná sieť outdoorových vzdelávacích lokalít
• rozvoj cezhraničných turistických produktov a integrácia aktérov cestovného ruchu na tematické trasy; okrem toho spoločná cezhraničná mediálna spolupráca, nakrúcanie krátkych filmov a filmových snímok; a v širšom zmysle sa podporuje aj spolupráca cezhraničných destinácií a poskytovateľov služieb
• rozvoj menšieho cestovného ruchu zameraného na kvalitu poskytovaných služieb, v rámci miestnych environmentálnych alebo kultúrnych aktivít, pre malé a stredné podniky (inovácie produktov
• spoločný rozvoj produktov cestovného ruchu šetrných k životnému prostrediu a ponuky a rozvoj cezhraničnej infraštruktúry pre ekoturistiku
• rozvoj cezhraničných služieb cestovného ruchu a podporných zariadení pre aktívny cestovný ruch
• plánovanie a budovanie bezpečných a trvalo udržateľných cezhraničných zdieľaných "zelených ciest" a infraštruktúry, infraštruktúry turistických chodníkov, ako sú parkoviská, toalety, sprchy, umývanie bicyklov, prístrešky atď.